اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 61018

شناسه ملی: 10101060596

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:حسن صفوی سهی به شماره ملی 003960XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و سید حسین صفوی سهی به شماره ملی 004929XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و کیوان صفوی سهی به شماره ملی 003858XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و قرارادادهای تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا (مدیر عامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. کاظم سینه سپهر به شماره ملی 224948XXXX به عنوان بازرس اصلی و علی رضا صادقی به شماره ملی 004593XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. پ 941009XXXX45844 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/22:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/1/92 شرکت مزبور که در تاریخ 4/2/92 واصل گردید: کاظم سینه سپهر به ش ملی 224948XXXX به سمت بازرس اصلی و علیرضا صادقی به ش ملی 004593XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید حسین صفوی سهی به ش ملی 004929XXXX و حسن صفوی سهی به ش ملی 003960XXXX و کیوان صفوی سهی به ش ملی 003858XXXX بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/1/92 کیوان صفوی سهی به سمت رییس هییت مدیره و سید حسین صفوی سهی به سمت نایب رییس هییت مدیره و حسن صفوی سهی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 1647047 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/4/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 23/9/89 واصل گردید: یوسف صفوی به کد ملی 007277XXXX به سمت بازرس اصلی و احمدرضا سهی به کد ملی 006036XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید حسین صفوی سهی به کد ملی 004929XXXX و حسن صفوی سهی به کد ملی 003960XXXX و کیوان صفوی سهی به کد ملی 003858XXXX ـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/4/89 حسین صفوی سهی به سمت رییس هییت مدیره، حسن صفوی سهی به سمت نایب رییس هییت مدیره، کیوان صفوی سهی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/7/82 شرکت مزبور که در تاریخ 30/7/82 واصل گردید: 1 - آقای یوسف صفوی سهی بسمت بازرس اصلی و آقای احمدرضا صفوی سهی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 - اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقایان حسین صفوی سهی - حسن صفوی سهی و کیوان صفوی سهی. 4 - بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/7/82 آقایان حسین صفوی سهی بسمت رییس هییت مدیره و حسن صفوی سهی بسمت نایب رییس هییت مدیره و کیوان صفوی سهی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی