اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7368

شناسه ملی: 10700160592

تاریخ ثبت: 1388/03/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/03/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/03/31:

5,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/09/15:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 14/8/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای محمد خدا بخشی به عنوان بازرس اصلی خانم مریم مقربیان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 14/8/93 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم کیا علمداری و آقای محمد زمان کردجزی و آقای یاسر شیرافکن و آقای سید علیرضا قلی زاده تا تاریخ 14/8/93/4 ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/88 بتصویب رسید. 5 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم کیا علمداری به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد زمان کردجزی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای یاسر شیرافکن به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید علیرضا قلی زاده به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید علیرضا قلی زاده به سمت مدیر عامل . 6 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری باامضا رییس و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 15/9/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 4/7/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 31/3/1390 به قرار ذیل انتخاب گردید: اقای ابراهیم کیاعلمداری و آقای محمدزمان کردجزی و آقای سیدمحمدجواد حسینی و آقای سیدعلیرضا قلی زاده تا تاریخ 31/3/1390 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم کیاعلمداری به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدزمان کردجزی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدمحمدجواد حسینی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سیدعلیرضا قلی زاده به سمت عضو هییت مدیره و آقای سیدمحمدجواد حسینی به سمت مدیرعامل. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا رییس و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 2/8/1388 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/04/13:

شرکت فوق در تاریخ 31/3/1388 تحت شماره 7363 و شناسه ملی 107001XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 31/3/1388 از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: عبارت است از انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان و ابنیه، امور مربوط به سدها، بندها، ساختمان نیروگاه های آبی، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سازه های دریایی و عملیات ساختمان، سیویل، اخذ انواع تسهیلات از منابع اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اعطا و اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی، صادرات و واردات کالاهای مرتبط با موضوع شرکت و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: 1 - 3 - استان گلستان، شهر گرگان، شهرک امام، 20 متری پارک، ساختمان گلباران 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال منقسم به دو هزار و پانصد سهم 000/2 ریالی که تعداد دو هزار و پانصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/750/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2514/26 مورخ 28/2/1388 نزد بانک صادرات شعبه ولیعصر گلستان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - آقای ابراهیم کیا علمداری به سمت رییس هییت مدیره 2 - آقای محمد زمان کردجزی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - آقای مهدی غلامی اندراتی به سمت عضو هییت مدیره 4 - آقای سید علیرضا قلی زاده به سمت عضو هییت مدیره 5 - آقای مهدی غلامی اندراتی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رییس و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: 1 - 1 - آقای محمد خدابخشی به عنوان بازرس اصلی 2 - 2 - خانم مریم مقربیان به عنوان بازرس علی البدل. بازرس اصلی و علی البدل: 1 - 1 - آقای شهاب اسکندری نژاد به عنوان بازرس اصلی 2 - 2 - خانم نسیم رضایی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی