اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 11132

شناسه ملی: 10220161648

تاریخ ثبت: 1388/09/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/09/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/09/11:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 11/9/88 تحت شماره 11132 و شناسه ملی 102201XXXX8 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 17/9/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: شستشو و رنگ آمیزی جداول، رفت و روب معابر، خیابانها، ادارات و محوطه های سازمانها، تامین نیروی انسانی، جدول کاری و دیوار کشی، احداث و نگهداری فضای سبز و پارکها و محوطه های ادارات و سازمانها و تهیه و تامین انواع نهال، بذر و شاخه های بریده، احداث انواع گلخانه ها، سمپاشی فضاهای سبز ادارات و پارکها و محوطه های عمومی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه جاده دریا جنب شرکت پاکدیس روستای سنگر میر عبداله روبروی نانوایی، تلفن 2593485 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای مالک صفری قرالر بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای ایرج صداقه بسمت عضو هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای ایرج صداقه بسمت مدیرعامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی بتنهایی با آقای مالک صفری قرالر همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی