اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1554

شناسه ملی: 14003662201

تاریخ ثبت: 1392/07/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/07/06

کد پستی: 8614816692

آدرس: شهرضا خیابان قایمیه فرعی 6

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/07/06:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/06:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی تولیدی خیاطی مروارید سپاهان شهرضا که در تاریخ 6/7/92 شماره ثبت ( 1554 ) و شناسه ملی 140036XXXX1 در این دایره بثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه و اجرای طرح و اداره واحد تولیدی در زمینه تولید پوشاک با استفاده از سرمایه و نیروی کار و مهارت و تخصص اعضا و فروش محصولات تولیدی و انجام سایر فعالیت های مرتبط با اهداف شرکت. 2 مرکز اصلی شرکت: شهرضا، خیابان قایمیه، فرعی 6 ، کدپستی 861481XXXX 3 سرمایه شرکت: 10500000 ریال که یک سوم آن نقدا پرداخت گردیده است. 4 مدت شرکت: از تاریخ 6/7/92 بمدت نامحدود. 5 مدیران و صاحبان امضا: سوسن صمدی با کد ملی 128575XXXX به سمت رییس هییت مدیره، فاطمه نجفی با کد ملی 119938XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و فاطمه سلطان منتظری با کد ملی 121961XXXX به سمت مدیر عامل و فخرالسادات میرنیام با کد ملی 119903XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. 6 لیلا صلاحی با کد ملی 119915XXXX و کبری عابدی با کد ملی 120993XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 103450XXXX110568XXXX رییس ثبت اسناد و املاک شهرضا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی