اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 49

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/03/20:

60,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/3/86 نوبت اول و هیئت مدیره شرکت تعاونی شماره 68 پرورش ماهیان سرد آبی پیرانشهر ثبت شده بشماره 49 که به تائید اداره تعاون پیرانشهر رسیده و طی نامه وارده بشماره 3189 مورخ 29/3/86 به این واحد واصل شده تصمیماتی بشرح ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده است: 1ـ گزارش هیئت مدیره و بازرسان راجع به عملیات سالیانه و صورتحسابهای مالی و سرمایه سال مالی مطرح ضمن تائید و تصویب مجمع به امضای هیئت رئیسه مجمع عمومی رسید. 2ـ ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 85 مطرح و بتصویب حاضرین در جلسه رسید. 3ـ بر طبق صورتهای مالی ارائه شده بمجمع عمومی میزان سود و زیان ویژه شرکت در پایان سال جمعا بمبلغ 646/358/23 ریال میباشد که مقرر گردید باستناد ماده 60 اساسنامه پس از کسر ذخائر قانونی مندرج در اساسنامه برابر صورتحساب تقسیم سود ویژه عمل گردد. 4ـ گزارش تغییرات سرمایه شرکت در سال مالی 85 مطرح و سرمایه شرکت با توجه به تغییرات حاصله جمعا بمبلغ 000/000/60 ریال بتصویب رسید. 5ـ بودجه پیشنهادی هیئت مدیره جهت صرف هزینههای سال مالی 86 بشرح صورت ریز پیوستی مطرح و سقف بودجه شرکت بمبلغ 000/000/395 ریال و سقف درآمدها جمعا بمبلغ 000/000/572 ریال بتصویب رسید. 6ـ خانم فیروزه پریزاد بسمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی سلمانی بسمت بازرس علیالبدل شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. مسئول ثبت شرکتهای پیرانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی