اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 384209

شناسه ملی: 10320335033

تاریخ ثبت: 1389/06/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1411816193

آدرس: شهر تهران خ دکتر فاطمی غربی پ 307 واحد 1

تاریخ تاسیس: 1389/06/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/11/03:

240,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/06/09:

160,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رییس هییت مدیره نماینده قانونی وتام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید به رییس هییت مدیره تفویض گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ 990130XXXX53110 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/23:

آگهی اصلاحی شرکت ابنیه بتن شفق بامسیولیت محدود به شماره ثبت 38 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی شماره مکانیزه 139430XXXX01121095 کد ملی آقای مصطفی حضرتی مرکید به شماره 049227XXXX صحیح می باشد که بدین وسیله اصلاح می گردد پ 950123XXXX03869 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی حضرتی مرکید به کد ملی 407225XXXX به سمت عضو هییت مدیره و رییس هییت مدیره، فریبا حضرتی مرکید به کد ملی 049349XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل، برای مدت نامحدودبه قرار ذیل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد. پ 941118XXXX80759 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریبا حضرتی مرکید به کد ملی 049349XXXX با پرداخت 8000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه در ردیف شرکا قرار گرفت. مصطفی حضرتی مرکید به کد ملی 049227XXXX با پرداخت 72000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از به 152000000 افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 160000000 ریال به 240000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از افزایش به شرح ذیل می باشد:هادی امینی ش م 428473XXXX دارنده 80000000 ریال سهم الشرکه، مصطفی حضرتی مرکید ش م 049227XXXX دارنده مبلغ 152000000 ریال سهم الشرکه، فریبا حضرتی مرکید ش م 049349XXXX دارنده مبلغ 8000000 ریال سهم الشرکه، پ 941118XXXX90269 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی امینی به کد ملی 428473XXXX با دریافت مبلغ 80000000 ریال سهم الشرکه خود، از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از 240000000 به مبلغ 160000000 کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازکاهش سرمایه: مصطفی حضرتی مرکید ش م 049227XXXX دارنده مبلغ 152000000 ریال سهم الشرکه. فریبا حضرتی مرکید ش م 049349XXXX دارنده مبلغ 8000000 ریال سهم الشرکه. پ 941118XXXX91763 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 27/11/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی حضرتی مرکید به شماره ملی 049227XXXX و آقای هادی امینی به شماره ملی 428473XXXX و آقای مرتضی مقدسی به شماره ملی 618936XXXX/3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مصطفی حضرتی مرکید به شماره ملی 049227XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای هادی امینی به شماره ملی 428473XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مرتضی مقدسی به شماره ملی 618936XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای هادی امینی به شماره ملی 428473XXXX به سمت مدیر عامل . 4 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ دکتر فاطمی غربی پ 307 واحد 1 کدپستی 141181XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 5 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 10/12/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/06/14:

شرکت فوق در تاریخ 9/6/1389 تحت شماره 384209 و شناسه ملی 103203XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 9/6/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: طراحی مشاوره اجرا ساخت پیمانکاری کلی فعالیتهای مربوط به عمران شامل ابنیه سیویل راه و باند سدسازی تونل سازی پلسازی اسکلت بندی فلزی بتنی خاکریزی خاکبرداری زیرسازی روسازی مربوط به تاسیس ات و پایپینگ شامل آب و فاضلاب و گاز و خطوط انتقالی ان و برق و مکانیکال و خرید و فروش تهیه و توزیع کلیه اقلام مجاز مربوط به شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ و اعطای نمایندگی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی و شرکت در ان و کلیه فعالیتهایی که به نحوی در سوددهی شرکت موثر باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران تهرانپارس باقری قنات کوثر ک اول غربی پ 6 کدپستی 168989XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/160 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مصطفی حضرتی مرکید به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای هادی امینی به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای هادی امینی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی