اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4009

شناسه ملی: 10760307526

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 4613647569

آدرس: استان مازندران شهرستان آمل بخش مرکزی شهر آمل محله دوطفلان مسلم کوچه شهدای انقلاب 1 خیابان نبوت پلاک 243 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 05/06/1399 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا خسروی به شماره ملی 501055XXXX و آقای مجتبی خان محمدی اطاقسرا به شماره ملی 214030XXXX و آقای مقداد نوروزی محلی به شماره ملی 582981XXXX و آقای رضا برزگرپاشا به شماره ملی 214040XXXX تا تاریخ 05/06/1399 . ـ 2 آقای علی اصغرزاده به شماره ملی 214273XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم خیرالنسا علی نسب عمرانی به شماره ملی 206241XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 970631XXXX87696 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 05/06/1399 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا خسروی به شماره ملی 501055XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مجتبی خان محمدی اطاقسرا به شماره ملی 214030XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مقداد نوروزی محلی به شماره ملی 582981XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا برزگرپاشا به شماره ملی 214040XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی رضا خسروی به شماره ملی 501055XXXX به سمت مدیرعامل. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مشترک آقای علی رضا خسروی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) به اتفاق امضای آقای مجتبی خان محمدی اطاقسرا (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و قراردادها و عقوداسلامی و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد آقای علی رضا خسروی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) و یا آقای مجتبی خان محمدی اطاقسرا (نایب رییس هییت مدیره) هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970631XXXX71820 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 محل شرکت در واحد ثبتی ساری به آدرس استان مازندران شهرستان آمل بخش مرکزی شهر آمل محله دوطفلان مسلم کوچه شهدای انقلاب 1 خیابان نبوت پلاک 243 طبقه همکف کدپستی 461364XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970631XXXX02206 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/8/1394 مذکورتصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید: الف) تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی 1392 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 1 ـ آقای علی رضا خسروی به شماره ملی 501055XXXX . 2 ـ آقای مجتبی خان محمدی اطاقسرا به شماره ملی 214030XXXX . 3 ـ آقای رضا برزگر پاشا به شماره ملی 214040XXXX . 4 ـ آقای مقداد نوروزی محلی به شماره ملی 582981XXXX . ج) آقای علی اصغر زاده به شماره ملی 214273XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم مایده زنجانی به شماره ملی 216187XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. د) روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین شد. ش 940930XXXX83211 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/08/1394 مذکور تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید: الف) آقای علی رضا خسروی به شماره ملی 501055XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای مجتبی خان محمدی اطاقسرا به شماره ملی 214030XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای مقداد نوروزی محلی به شماره ملی 582981XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و آقای رضا برزگر پاشا به شماره ملی 214040XXXX به عنوان عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب) کلیه اسناد و اوراق بها دارو تعهدآور شرکت از جمله (چک، سفته، برات) وقراردادها و عقود اسلامی وسایر مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای منفرد آقای علی رضا خسروی مدیرعامل یا آقای مجتبی خان محمدی اطاقسرا نایب رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش 940930XXXX58812 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی