اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1230

شناسه ملی: 10103174627

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: مبارکه شهرک صنعتی مبارکه فاز یک خیابان چهارم

کد پستی: 1557646711

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/07:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/05/92 تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد: 1 به دلیل عدم فعالیت شرکت و ضرر و زیان های وارده، انحلال شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 2 مجمع آقای محسن ملت کرکوندی کد ملی 541919XXXX را به عنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب و آدرس شهرضا شهرک رازی فاز 2 خیابان نهم شرکت آتی نگر عصر پارس کدپستی 869311XXXX را به عنوان محل تصفیه تعیین گردید. ش 104000XXXX113981XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ 25/11/90 مرکز اصلی شرکت به آدرس: مبارکه شهرک صنعتی مبارکه، فاز یک، خیابان چهارم، پلاک 23 طبقه دوم تغییر داده شد و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرضا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/02/12:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ 25/11/90 مرکز اصلی شرکت به آدرس مبارکه شهرک صنعتی مبارکه فاز یک خیابان چهارم پلاک 23 طبقه دوم تغییر داده شد و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرضا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 6/6/90 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است. آقای عبداله عامری به کد ملی 182850XXXX و کدپستی 155764XXXX و آقای حمیدرضا فرهنگ اصفهانی به کد ملی 128572XXXX و کدپستی 816974XXXX و آقای علی عامری به کد ملی 005458XXXX و کدپستی 005458XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال و آقای غلامرضا ایرانپور به کد ملی 541914XXXX و کدپستی 848183XXXX و آقای محسن ملت کرکوندی به کد ملی 541919XXXX و کدپستی 848913511 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. هییت مدیره از بین خود عبداله عامری را به سمت رییس حمیدرضا فرهنگ اصفهانی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی عامری را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل یا نایب رییس هر یک به تنهایی و مهر شرکت معتبر است. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرضا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

آگهی تغییر دفتر مرکزی شرکت آریا تصویر ایرانیان با مسیولیت محدود به شناسه ملی 101031XXXX7 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده آدرس جدید شرکت شهرضا- منطقه صنعتی رازی روبرهوی هییت امنا انتقال یافت. ریاست ثبت شهرضا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی