اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 366779

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تیرک شهاب سهامی خاص به شماره ثبت 6962 واحد ثبتی شیراز به نشانی استان تهران تهران چهارراه پاسداران بهارستان یکم

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 5/5/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمد غریب زاده به شماره ملی 229916XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم زهرا فروزان به شماره ملی 251097417 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 5/5/93 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فتانه اسمعیل پوریان به شماره ملی 413210XXXX و آقای منوچهر خالقی به شماره ملی 607965XXXX و آقای محمود ستوده به شماره ملی 053438XXXX تا تاریخ 5/5/93 . 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فتانه اسمعیل پوریان به شماره ملی 413210XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای منوچهر خالقی به شماره ملی 607965XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمود ستوده به شماره ملی 053438XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای محمود ستوده به شماره ملی 053438XXXX بسمت مدیرعامل. 5 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق و اسناد اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 19/7/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب نامه شماره 33616 مورخ 4/11/86 و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 12/9/86 مرکز اصلی شرکت تیرک شهاب سهامی خاص به شماره ثبت 6962 واحد ثبتی شیراز به نشانی استان تهران تهران چهارراه پاسداران بهارستان یکم پ 21 واحد 12 انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 366779 به ثبت رسیده و در تاریخ 17/9/88 ازلحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی