اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 73

شناسه ملی: 14006000481

تاریخ ثبت: 1395/04/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: استان قزوین شهرستان البرز شهر الوند بلوار 22 بهمن طبقه فوقانی مجتمع تجاری پارسیان

کد پستی: 3431713548

تاریخ تاسیس: 1395/04/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/24:

تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه خرازان کفاشان ولوازم آرایشی بهداشتی شهرستان البرز درتاریخ 24/4/1395 به شماره ثبت 73 به شناسه ملی 140060XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.. موضوع موسسه: موضوع: به استناد ماده 21 قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آیین نامه های مزبور و نیز ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با موسسات دولتی و خصوصی اتحادیه ای به نام اتحادیه خرازان کفاشان ولوازم آرایشی بهداشتی شهرستان البرز تشکیل می گردد.تبصره: اتحادیه شخصیتی است حقوقی، صنفی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه نامیده می شود.(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.. مرکز اصلی موسسه: استان قزوین شهرستان البرز شهر الوند بلوار 22 بهمن طبقه فوقانی مجتمع تجاری پارسیان کدپستی 343171XXXX . سرمایه موسسه: فاقد سرمایه می باشد.. اولین مدیران موسسه: ـ 5 . آقای عابدین مرادی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 432388XXXX ساکن استان قزوین شهرستان البرز شهر الوند بلوار 22 بهمن طبقه فوقانی مجتمع تجاری پارسیان کدپستی 343171XXXX . ـ 5 . آقای آیت اله جهانی به سمت نایب رییس اول هییت مدیره به شماره ملی 614962XXXX ساکن استان قزوین شهرستان البرز شهر الوند بلوار 22 بهمن طبقه فوقانی مجتمع تجاری پارسیان کدپستی 343171XXXX . ـ 5 . آقای مرتضی رستمی به سمت نایب رییس دوم هییت مدیره به شماره ملی 432409XXXX ساکن استان قزوین شهرستان البرز شهر الوند بلوار 22 بهمن طبقه فوقانی مجتمع تجاری پارسیان کدپستی 343171XXXX . ـ 5 . آقای محسن محمد زاده به سمت دبیر و عضو اصلی هییت مدیره به شماره ملی 630952XXXX ساکن استان قزوین شهرستان البرز شهر الوند بلوار 22 بهمن طبقه فوقانی مجتمع تجاری پارسیان کدپستی 343171XXXX . ـ 5 . آقای مهدی عبداله پور به سمت خزانه دار و عضو اصلی هییت مدیره به شماره ملی 432412XXXX ساکن استان قزوین شهرستان البرز شهر الوند بلوار 22 بهمن طبقه فوقانی مجتمع تجاری پارسیان کدپستی 343171XXXX . ـ 5 . خانم سمیه نجفی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به شماره ملی 432402XXXX ساکن استان قزوین شهرستان البرز شهر الوند بلوار 22 بهمن طبقه فوقانی مجتمع تجاری پارسیان کدپستی 343171XXXX . ـ 5 . آقای بهروز غلامی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به شماره ملی 614974XXXX ساکن استان قزوین شهرستان البرز شهر الوند بلوار 22 بهمن طبقه فوقانی مجتمع تجاری پارسیان کدپستی 343171XXXX . ـ 5 . آقای محمد برزگر خرقانی به سمت بازرس اصلی به شماره ملی 432293XXXX ساکن استان قزوین شهرستان البرز شهر الوند بلوار 22 بهمن طبقه فوقانی مجتمع تجاری پارسیان کدپستی 343171XXXX . ـ 5 . آقای حجت عشقی گنبکی به سمت بازرس علی البدل به شماره ملی ملی 265921XXXX ساکن استان قزوین شهرستان البرز شهر الوند بلوار 22 بهمن طبقه فوقانی مجتمع تجاری پارسیان کدپستی 343171XXXX ، برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند.. دارندگان حق امضا: اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ش 950424XXXX36372 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی