اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 4820

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/13:

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/09/1392 برابر سند صلح شماره 116698 مورخ 29/08/1392 دفتر اسناد رسمی 3 سنندج آقای ابراهیم سیاری کلیه سهم الشرکه خود را به میزان 000/500 ریال با رعایت ماده 103 قانون تجارت به آقای افشین آقامیرزایی فرزند ناصر منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 04/09/1392 آقای اسعد سعدی به سمت رییس هییت مدیره و افشین آقا میرزایی به سمت عضو و مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیر عامل همراه ب مهر شرکت معتبر است. ش 1767442 ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی