اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 214

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی 6157 - 14/5/85 و باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/8/85 که طی نامه شماره 487 - 5/8/85 از طریق اداره تعاون رضوانشهر در تاریخ 15/8/85 به این اداره واصل شده تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است. 1 - با استعفای آقای خسرو فکوری از سمت عضو اصلی و نایب رییس هییت مدیره موافقت گردید. در نتیجه خانم کبری رضایی عضو علی البدل هییت مدیره به عنوان عضو اصلی و نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضا مدیر عامل باتفاق منشی هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد شهرستان رضوانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی