اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 998

شناسه ملی: 10861389419

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/12:

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی و زیارتی ساوه زایر سهامی خاص به شماره ثبت 998 و شناسه ملی 108613XXXX9 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/04/1399 و به موجب تاییدیه شماره 697/38/99 مورخ 2/5/1399 سازمان حج و زیارت استان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 -سید مصطفی موتمن به شماره ملی 060223XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وجواد مقدم به شماره ملی 060223XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره واحمد کیهان پور به شماره ملی 060219XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 -حسین نعمتی به شماره ملی 060223XXXX به عنوان بازرس اصلی وسید علیرضا ناصر شیخ الاسلامی به شماره ملی 060244XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 -کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهد آور و قراردادها واوراق بهادار بانکی وعقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره،رییس هییت مدیره ونایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اوراق عادی و نامه ها و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود./

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/04/1397 و به موجب تاییدیه شماره 747/38/97 مورخ 11/4/1397 اداره حج و زیارت استان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ حسین نعمتی به شماره ملی 060223XXXX به سمت بازرس اصلی ـ سیدعلیرضا ناصر شیخ الاسلامی به شماره ملی 060244XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 3 ـ جواد مقدم به شماره ملی 060223XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ احمد کیهان پور به شماره ملی 060219XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ سیدمصطفی موتمن بشماره ملی 060223XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گریدند. 4 ـ کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و قراردادها و غیره و اوراق بهادار بانکی و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره (احمد کیهانپور) و (سیدمصطفی موتمن) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و نامه ها و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970417XXXX46224 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/27:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/08/1392 شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: 1 جواد مقدم مدیر عامل و عضو هییت مدیره احمد کیهان پور به سمت رییس هییت مدیره سید مصطفی موتمن به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و قراردادها و غیره و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 حسین نعمتی به سمت بازرس بمدت یک سال انتخاب گردید. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 856190XXXX110547XXXX رییس ثبت اسناد و املاک ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسات مجمع عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 24/9/90 شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. 1 ـ جواد مقدم بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و احمد کیهان پور بسمت رییس هییت مدیره و سید مصطفی موتمن بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و قراردادها و غیره و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره (احمد کیهان پورـ سید مصطفی موتمن) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 ـ حسین نعمتی بسمت بازرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید. کفیل ثبت اسناد ساوه شماره 7968

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 15/10/88 تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان احمد کیهان پور بسمت رییس هییت مدیره و سید مصطفی موتمن بسمت نایب رییس و جواد مقدم بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره (آقای احمد کیهان پور و یا سید مصطفی موتمن) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 ـ آقای حسین نعمتی بسمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. سرپرست ثبت اسناد ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/08/25:

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 17/8/1385 شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: 1 - آقای جواد مقدم به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای احمد کیهان پور به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدمصطفی موتمن به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و قراردادها و غیره و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 -آقای حسین نعمتی به سمت بازرس شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سرپرست ثبت اسناد ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی