اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7544

شناسه ملی: 10860167160

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: استان یزد شهرستان یزد بخش مرکزی دهستان فجر روستا شهرک صنعتی یزد شهرک صنعتی یزد فاز 2 کوچه پارس پرچ کوچه کویر در پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 8947183893

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/06/06:

200,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای کاظم نذری به شماره ملی 443127XXXX ، آقای حمیدرضا نذری به شماره ملی 362098XXXX ، آقای جلال نذری به شماره ملی 362017XXXX به سمت اعضای هییت مدیره که آقای جلال نذری به سمت رییس هییت مدیره، آقای کاظم نذری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا نذری به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره هریک بمدت دوسال انتخاب گردیدند. و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی،اسنادعادی ونامه های اداری با امضا مشترک مدیر عامل ورییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 -آقای عبدالحسین بردبار به شماره ملی 362098XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود اکبرزاده هنزایی به شماره ملی 443070XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 -صورتهای مالی منتهی به سال 29/12/1397 مورد تصویب قرارگرفت. ش 981117XXXX48443 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای کاظم نذری بشماره ملی 443127XXXX ، آقای حمیدرضا نذری بشماره ملی 362098XXXX ، آقای جلال نذری بشماره ملی 362017XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای بمدت دوسال انتخاب شدند 2 - آقای عبدالحسین بردبار فرزند محمود بشماره ملی 362098XXXX بسمت بازرس اصلی وآقای مسعود اکبرزاده هنزایی فرزندمحمد بشماره ملی 443070XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3 -صورتهای مالی منتهی به سال 96 مورد تصویب قرارگرفت 4 -روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 970317XXXX79564 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/03/1397 آقای کاظم نذری بشماره ملی 443127XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای جلال نذری بشماره ملی 362017XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا نذری بشماره ملی 362098XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی، اسنادعادی ونامه های اداری با امضا مشترک مدیرعامل ورییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970317XXXX87167 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/09/1396 محل شرکت در واحد ثبتی یزد به آدرس استان یزد - شهرستان یزد - بخش مرکزی - دهستان فجر - روستا شهرک صنعتی یزد-شهرک صنعتی یزد فاز 2 -کوچه (پارس پرچ )-کوچه (کویر در)-پلاک 0 -طبقه همکف- کدپستی 894718XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961116XXXX83665 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/21:

آگهی تغییرات شرکت آرمین پلاستیک کویر یزدسهامی خاص به شماره ثبت 7544 و شناسه ملی 108601XXXX0 به استنادصورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای کاظم نذری به سمت رییس هییت مدیره وآقای جلال نذری به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای حمیدرضا نذری به سمت عضو هییت مدیره و سمت مدیرعامل هریک برای مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسنادرسمی واوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضا مدیرعامل ورییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدونامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940721XXXX95807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/21:

آگهی تغییرات شرکت آرمین پلاستیک کویر یزدسهامی خاص به شماره ثبت 7544 و شناسه ملی 108601XXXX0 به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای کاظم نذری کد ملی 443127XXXX وآقای جلال نذری کد ملی 362017XXXX وآقای حمیدرضا نذری کد ملی 362098XXXX به سمت اعضای هییت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند وآقای جلیل معینی نژاد کد ملی 443229XXXX به سمت بازرس اصلی وآقای عبدالحسین بردباری کد ملی 362098XXXX به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب گردید و صورتهای مالی منتهی به سالهای 92 و 93 بتصویب رسید. ش 940721XXXX06525 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/31:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 اعضای هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: 1 آقایان کاظم نذری، حمیدرضا نذری، جلال نذری 2 آقای جلیل معینی نژاد به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالحسین بردباری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 3 روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید 4 تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 مورد تصویب قرار گرفت 5 بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 23/4/92 آقای کاظم نذری به سمت رییس هییت مدیره و آقای جلال نذری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا نذری به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 934250XXXX111464XXXX رییس ثبت اسناد و املاک یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/03/21:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/2/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ماده 31 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: ماده 31 اساسنامه شرکت به وسیله هییت مدیره مرکب از 2 الی 7 نفر عضو که از بین سهامداران توسط مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انتخاب میگردند اداره خواهد شد. و همچنین به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 22/2/88 و با توجه به خروج کلیه اعضا هییت مدیره و با عنایت به ماده 31 اساسنامه در نتیجه آقایان کاظم نذری حمیدرضا نذری جلال نذری به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای جلیل معینی نژاد به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالحسین بردبار به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/2/88 آقای کاظم نذری به سمت رییس هییت مدیره آقای جلال نذری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا نذری به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل ممهور به مهر شرکت و سایر نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/2/88 کلیه سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل گردید و در نتیجه ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ماده 5 : سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/2 ریال منقسم به 1000 سهم با نام هر یک به ارزش 000/000/2 ریال تماما پرداخت شده میباشد. ثبت شرکتهای یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/6/85 و 12/6/85 و بنا به گواهی مالیاتی به شماره 8041 مورخ 14/6/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده 2 اساسنامه اصلاح شد: ماده 2 اساسنامه: موضوع شرکت: صادرات و واردات مواد اولیه، ماشین آلات و محصولات و فرآورده های شرکت، خرید و فروش و اجرای کلیه عملیات بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در چارچوب قوانین موضوعه. 2 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/200 ریال به مبلغ 000/000/000/2 ریال از محل پرداخت نقدی افزایش یافت و در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده 5 اساسنامه: سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/2 ریال منقسم به 1000 سهم 000/000/2 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت شده است. مسیول ثبت شرکتهای یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی