اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 19560

شناسه ملی: 14005539378

تاریخ ثبت: 1394/10/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 4195844161

تاریخ تاسیس: 1394/10/24

آدرس: گیلان ، رشت ، شهرک قدس ، میدان شهید داوودی کوچه شهید قاسمی راد ، پلاک دو ، طبقه اول

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/24:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/24:

تاسیس شرکت سهامی خاص سلامت بنیان امین درتاریخ 24/10/1394 به شماره ثبت 19560 به شناسه ملی 140055XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و بسته بندی کلیه محصولات بهداشتی و تجهیزات پزشکی.خرید، فروش، ساخت و توزیع نرم افزارهای پزشکی و بیمارستانی.آموزش دوره های بازآموزی پزشکی پس از اخذ مجوزهای لازم. در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: گیلان، رشت، شهرک قدس، میدان شهید داوودی کوچه شهید قاسمی راد، پلاک دو، طبقه اول کدپستی 419584XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ 5000000 ریال منقسم به 100 سهم 50000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام میباشد که مبلغ 1750000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 908 , 753 مورخ 9/10/94 نزد بانک رفاه کارگران شعبه علوم پزشکی رشت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ـ اولین مدیران شرکت: عالیه امینیان به کد ملی 270929XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ محمدتقی امینیان به کد ملی 259592XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل:آقای بهمن درودی بازقلعه به شماره ملی 259037XXXX به عنوان بازرس اصلی. آقای علی حاجی هادی به شماره ملی 266014XXXX به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 9 ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 941024XXXX07230 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی