اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14634

شناسه ملی: 14006303352

تاریخ ثبت: 1395/08/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/08/16

کد پستی: 7618844986

آدرس: کرمان بلوار شهید صدوقی نبش سه راه معلم قطعه 128 ساختمان 6 طبقه طبقه دوم واحد 2

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/16:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/10/1397 : ـ خانم زهرا مظفری نژاد با کد ملی 299251XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای محسن عابدی فریزنی با کد ملی 298047XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل ـ خانم مژده عابدی فریزنی با کد ملی 298029XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971215XXXX40360 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/10/1397 : ـ آقای محمدرضا مظفری نژاد راوری با کد ملی 299151XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای سید محمد مهدی وزیری یزدی با کد ملی 299155XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ خانم زهرا مظفری نژاد با کد ملی 299251XXXX و آقای محسن عابدی فریزنی با کد ملی 298047XXXX و خانم مژده عابدی فریزنی با کد ملی 298029XXXX ش 971215XXXX61877 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/16:

تاسیس شرکت سهامی خاص پرتو تدارک تابان درتاریخ 16/08/1395 به شماره ثبت 14634 به شناسه ملی 140063XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:عقد هرگونه قرارداد و تفاهم نامه با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز و پروانه فعالیت در زمینه های آموزشی(فرهنگی، هنری، تربیت بدنی)بیمه ای(بیمه تکمیل درمان، بیمه های پزشکی، بیمه های خودرویی) پزشکی، گردشگری، رفاهی، اجتماعی، خودرویی، تهیه و توزیع لوازم خودرو، ارتباط با کارخانجات تولید مواد غذایی و کارگاههای تولیدی جهت ارایه کلیه خدمات به اشخاص حقوقی و حقیقی در قالب حق العملکاری در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:کرمان بلوار شهید صدوقی نبش سه راه معلم قطعه 128 ساختمان 6 طبقه طبقه دوم واحد 2 کدپستی 761884XXXX سرمایه شرکت:مبلغ 10000000 ریال منقسم به 100 سهم 100000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2516 مورخ 11/08/95 نزد بانک رسالتبلوار کرمان شعبه بلوار کرمان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: زهرا مظفری نژاد راوری کد ملی 299251XXXX فرزند علی اکبر به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل محسن عابدی فریزنی کد ملی 298047XXXX فرزند ناصر به عنوان نایب رییس هییت مدیره مژده عابدی فریزنی کد ملی 298029XXXX فرزند ناصر به عنوان عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضا مدیر عامل یا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم / آقای حسن انجم شعاع به شماره ملی 299244XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای / خانم مریم فرهادی به شماره ملی 299200XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار حدیث کرمان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950816XXXX02598 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی