اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 35807

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/18:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 01/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای میر مرتضی صفوی خلخالی اره جان به عنوان بازرس اصلی، آقای فریدون شهبازی اصل میانبازور به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار عصر آزادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 01/04/1394 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ارسلان کاظم پور و آقای محمد کاظم پور تا تاریخ 01/04/1394 4 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ارسلان کاظم پور به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد کاظم پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ارسلان کاظم پور به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و حقوق اسلامی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 18/04/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 001010XXXX115838XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی