اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 269076

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/9/88 شرکت مزبور که در تاریخ 23/9/88 واصل گردید: امیر اکبری به سمت بازرس اصلی و فاطمه رامی جبه دار به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ماندانا اکبری چشمه کبودی به سمت رییس هییت مدیره و محمدرضا اکبری چشمه کبودی به سمت مدیر عامل و حسین اکبری چشمه کبودی به سمت نایب رییس هییت مدیره. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/10/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/9/88 کلیه سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/350/1 ریال منقسم به 000/135 سهم 000/10 ریالی بانام می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی