اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6343

شناسه ملی: 10760339010

تاریخ ثبت: 1384/08/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

کد پستی: 4814885917

آدرس: استان مازندران شهرستان ساری بخش مرکزی شهر ساری بعثت خیابان بعثت کوچه ورزش 14 مددی -LSB- عباس اسماعیلی -RSB- پلاک 57 ساختمان آرمان واحد 6 طبقه سوم واحد غربی

تاریخ تاسیس: 1384/08/04

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 05/09/1399 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ترکان به شماره ملی 578994XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدروح اله علوی به شماره ملی 209214XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه مهدوی تلوکلایی به شماره ملی 209356XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد ترکان به شماره ملی 578994XXXX به سمت مدیرعامل. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای منفرد آقای محمد ترکان (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970920XXXX00260 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 محل شرکت در واحد ثبتی ساری به آدرس استان مازندران شهرستان ساری بخش مرکزی شهر ساری بعثت خیابان بعثت کوچه ورزش 14 مددی [عباس اسماعیلی] پلاک 57 ساختمان آرمان واحد 6 طبقه سوم واحد غربی کدپستی 481488XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970920XXXX51419 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 05/09/1399 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد ترکان به شماره ملی 578994XXXX و آقای سیدروح اله علوی به شماره ملی 209214XXXX و خانم فاطمه مهدوی تلوکلایی به شماره ملی 209356XXXX تا تاریخ 05/09/1399 . ـ 2 آقای حمید اکبری به شماره ملی 578963XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم هاجر حمیدی به شماره ملی 578998XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970925XXXX25381 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 06/03/1397 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ترکان به شماره ملی 578994XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید روح اله علوی به شماره ملی 209214XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه مهدوی تلوکلایی به شماره ملی 209356XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد ترکان به شماره ملی 578994XXXX به سمت مدیرعامل. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای منفرد آقای محمد ترکان (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950317XXXX12451 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/17:

آگهی تغییرات شرکت کلبه طلایی ساحل سهامی خاص به شماره ثبت 6343 و شناسه ملی 107603XXXX0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 06/03/1397 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد ترکان به شماره ملی 578994XXXX و آقای سید روح اله علوی به شماره ملی 209214XXXX و خانم فاطمه مهدوی تلوکلایی به شماره ملی 209356XXXX تا تاریخ 06/03/1397 . - 2 آقای حمید اکبری به شماره ملی 578963XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم هاجر حمیدی به شماره ملی 578998XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - 3 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/25:

باستناد صورتجلسات هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 20/1/1392 شرکت مذکور تصمیمات زیر اتخاذ گردید: الف آقای محمد ترکان به کد ملی 578994XXXX و کدپستی 483419XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای سید روح اله علوی به کد ملی 209214XXXX و کدپستی 481597XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم فاطمه مهدوی تلوکلایی به کد ملی 209356XXXX و کدپستی 481965XXXX به عنوان عضو هییت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ب کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و مالی با امضای منفرد رییس هییت مدیره (محمد ترکان) با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد رییس هییت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ج آقای حمید اکبری به کد ملی 578963XXXX و کدپستی 481915XXXX و خانمهاجر حمیدی به کد ملی 578998XXXX و کدپستی 483411XXXX به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. د روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی داخلی شرکت تعیین شد. ش 1651116 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/12/90 شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف آقای محمد ترکان به شماره کد ملی 578994XXXX و کدپستی 483419XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه مهدوی تلوکلایی به شماره کد ملی 209356XXXX و کدپستی 481965XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای علی حسین کریمی سرخی به شماره کد ملی 225930XXXX و کدپستی 181784XXXX به سمت عضو هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ب کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و مالی و سایر نامه های اداری با امضای منفرد آقای محمد ترکان رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ج آقای حمید اکبری به شماره کد ملی 578963XXXX و کدپستی 481915XXXX و خانمهاجر حمیدی به شماره کد ملی 578998XXXX و کدپستی 483411XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. د روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین گردید. ه آدرس شرکت به آدرس ساری بلوار کشاورز عبور بالادزا کوچه شهید علینژاد به کدپستی 481915XXXX تغییر یافت و بدین ترتیب ماده 4 اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/4/86 و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 15/4/86 شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید. الف ـ آقای محمد ترکان بسمت رییس هییت مدیره وخانم فروغ نوذدری به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای محمود جعفری اسکاردی و علی حسین کریمی سرخی بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی و بانکی و نیز سایر نامه های عادی و اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ب ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/11/13:

باستناد صورتجلسات هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخه 14/9/1385 و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 15/9/85 شرکت مذکور تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید: الف آقایان محمد ترکان به عنوان رییس هییت مدیره و جواد رضایی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و علی حسین کریمی سرخی به عنوان عضو هییت مدیره و محمود جعفری اسکاردی به عنوان عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهدآور و مالی شرکت و سایر نامه های اداری با امضای منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ب روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/08/19:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت کلبه طلایی ساحل ( سهامی خاص) که در تاریخ 4/8/84 تحت شماره 6343 این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 4/8/84 از لحاظ امضا تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. 1 - موضوع شرکت: کلیه کارهای ساختمانی، راهسازی، آبی، تاسیس اتی 2 - مرکز اصلی شرکت: ساری، خیابان فرهنگ، نبش 15 خرداد، ساختمان ایلناز، طبقه دوم 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی که مبلغ 000/350 ریال آن طی گواهی شماره 261/58636 مورخه 1/6/84 بانک ملت شعبه بلوار خزر ساری پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای محمد ترکان به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانمها زینب ترکان به عنوان نایب رییس هییت مدیره و فاطمه ترکان به عنوان عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری شرکت با امضا منفرد آقای محمد ترکان همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 - بازرس اصلی و علی البدل: آقایان حمید اکبری و رمضان واحدی علی آبادی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 8 - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیده است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی