اطلاعات عمومی

منحل شده تعاونی

شماره ثبت: 1090

شناسه ملی: 14002075716

تاریخ ثبت: 1391/05/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/05/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/05/25:

7,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت تصفیه مورخ 30/4/93 و تاییدیه شماره 453/2705 مورخ 31/4/1393 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بندر ترکمن تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ انحلال شرکت فوق الذکر تصویب گردید 2 ـ آقای بهروز قوجقی به کد ملی 628934XXXX به سمت رییس هییت تصفیه و آقای نوربردی معهد به کد ملی 628985XXXX به سمت نایب رییس هییت تصفیه و خانم بی بی رقیه مجیدیان به کد ملی 628975XXXX به سمت منشی هییت تصفیه همگی به عنوان اعضای اصلی هییت تصیه و آقای ملا گلدی معهد به کد ملی 497924XXXX به سمت عضو علی البدل هییت تصفیه و خانم بی بی رقیه مجیدیان به کد ملی 628975XXXX به سمت مدیر اجرایی همگی برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته، برات و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیر اجرایی و رییس هییت تصفیه و در غیاب رییس نایب رییس هییت تصفیه و همراه با مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیر اجرایی و مهر شرکت معتبر است. ش 667740XXXX110174XXXX کفیل ثبت اسناد و املاک بندر ترکمن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ 25/05/91 شماره ثبت 1090 و شناسه ملی 140020XXXX6 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ مذکور از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات در زمینه های فروش و نصب کف پوش، دیوارپوش، سقف پوش هم نوع pvc و چوب پلاست، در و پنجره دو جداره (آلومینیومی و upvc) و درب های ضد سرقت، ایزوگام و داربست و عایق ساختمانی، آسانسور، درب خودکار و کرکره ای و دوربین مدار بسته و ارایه خدمات فنی در هر یک از موارد مذکور. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: استان گلستان، بندرترکمن، خیابان آزادی 8 ، ساختمان دکتر طیاری کدپستی 13165 48916 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/7 ریال منقسم به 7 سهم 000/000/1 ریالی که تمامت آن بنا به گواهی شماره 220/91/3102 مورخ 21/04/91 بانک توسعه تعاون بندر ترکمن نقدا پرداخت گردیده است. 5 مدیران شرکت و کسانی که حق امضا دارند: آقای بهروز قوجقی به شماره ملی 628934XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای نوربردی معهد به شماره ملی 628985XXXX به سمت نایب رییس و خانم بی بی رقیه مجیدیان به شماره ملی 628975XXXX به سمت منشی، آقای ملا گلدی معهد به شماره ملی 497924XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره بمدت سه سال و خانم بی بی رقیه مجیدیان با حفظ سمت به عنوان مدیر عامل شرکت بمدت دو سال انتخاب و مقرر گردید که کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا ثابت خانم بی بی رقیه مجیدیان مدیر عامل و آقای بهروز قوجقی رییس هییت مدیره و در غیاب رییس، آقای نوربردی معهد نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد و اوراق عادی و نامه ها با امضا خانم بی بی رقیه مجیدیان مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 بازرسان شرکت: خانم طاهره پنق به شماره ملی 628934XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم بی بی امیره آرخی به شماره ملی 628929XXXX به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک بندر ترکمن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی