اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 10636

شناسه ملی: 10800129991

تاریخ ثبت: 1387/12/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/12/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/12/19:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 19/12/1387 تحت شماره 10636 و شناسه ملی 108001XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 8/2/1388 از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکت نامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: انجام پروژه های نیرو رسانی برق، نصب پست هوایی، اجرای خطوط فشار ضعیف و متوسط زمینی و هوایی، تعمیر سرویس و نگهداری از خطوط فشار ضعیف و متوسط هوایی و زمینی و هر نوع خدماتی که بدون ذکر نام به امور فوق مربوط می باشد. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: استان هرمزگان، شهر بندرعباس، ششصد دستگاه، خ سلمان فارسی جنوبی، کوچه داودی، پلاک یک 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - آقای یاسر سالار حسینی به سمت رییس هییت مدیره 2 - آقای مجتبی روسون به سمت عضو هییت مدیره 3 - آقای مجید سالاری جایینی به سمت عضو هییت مدیره 4 - آقای مجید سالاری جایینی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی