اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3569

شناسه ملی: 10980163897

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/12:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/25:

بموجب صورتجلسه مورخ 21/04/1393 مجمع عمومی فوق العاده تصمیمات زیر در شرکت بازرگانی پهن گستر الوار پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره 3569 اتخاذ گردیده که بدینوسیله آگهی می گردد: نام شرکت با موافقت اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران از شرکت بازرگانی پهن گستر الوار پارس به شرکت یگانه ستاره خزر سهامی خاص تغییر نام یافت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش 734890XXXX112038XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/18:

بموجب صورت جلسه مورخ 11/2/93 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه مورخ 11/2/1393 هییت مدیره تصمیمات زیر در شرکت بازرگانی پهن گستر الوار پارس سهامی خاص ثبت شده شماره 3569 اتخاذ گردیده که بدینوسیله آگهی می گردد. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم فاطمه مشتاقی کد ملی 091984XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و خانم اعظم السادات موسوی کد ملی 093953XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای مجید یگانه خراسانی کد ملی 005218XXXX به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل آقای مجید یگانه خراسانی و در غیاب ایشان رییس هییت مدیره خانم فاطمه مشتاقی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا خانم فاطمه مشتاقی با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای خلیل شهباز زاده اصل کد ملی 261978XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا سلمانی کد ملی 091947XXXX9 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ش 734890XXXX111967XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/13:

بموجب صورت جلسه مورخ 2/9/92 مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه مورخ 2/9/92 هییت مدیره تصمیمات زیر در شرکت بازرگانی پهن گستر الوار پارس سهامی خاص شماره ثبت 3569 اتخاذ گردیده که بدینوسیله آگهی می گردد. 1 صورتهای مالی سال 1391 مورد تصویب قرار گرفت. 2 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/1 ریال بمبلغ 000/000/000/3 ریال منقسم به یکصد سهم 000/000/30 ریالی بانام از محل آورده نقدی افزایش یافت که کلاً و نقداً بموجب گواهی شماره 609/2099 11/9/92 بانک پارسیان شعبه بندر انزلی کد 9/2099 بحسا به شماره 5 6947 810 شرکت واگذار گردید برحسب افزایش سرمایه میزان سهام هر یک از سهامداران بشرح ذیل می باشد. خانم فاطمه مشتاقی دارای 50 سهم 2 . آقای مجید یگانه خراسانی 30 سهم 3 . خانم اعظم السادات موسوی 20 سهم می باشد و ارزش هر سهم 000/000/30 ریالی بانام می باشد. ش 734890XXXX111863XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/24:

بموجب صورت جلسه مورخ 12/2/92 مجمع عمومی عادی و فوق العاده و صورت جلسه مورخ 12/2/92 هییت مدیره تصمیمات زیر در شرکت بازرگانی پهن گستر الوار پارس سهامی خاص شماره ثبت 3569 اتخاذ گردیده که بدینوسیله آگهی می گردد. 1 ) سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/50 ریال بمبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/000/10 ریالی با نام از محل آورده نقدی افزایش یافت که کلا و نقدا بموجب گواهی شماره 2 27/3 18 19/2/92 بانک صادرات گیلان شعبه بندرانزلی 27 بحسا به شماره 021003XXXX003 شرکت واگذار گردید برحسب افزایش سرمایه میزان سهام هر یک از سهامداران بشرح ذیل می باشد. خانم فاطمه مشتاقی دارای 50 سهم 2 آقای مجید یگانه خراسانی 30 سهم 3 خانم اعظم السادات موسوی 20 سهم می باشد و ارزش هر سهم 000/000/10 ریالی با نام می باشد. 2 ) اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم اعظم السادات موسوی کد ملی 093953XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مجید یگانه خراسانی کد ملی 005218XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه مشتاقی کد ملی 091984XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره شرکت انتخاب و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا منفرد مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضا منفرد نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 آقای خلیل شهباز زاده اصل کد ملی 261978XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا سلمانی کد ملی 091947XXXX9 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 4 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ش 734890XXXX111749XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/22:

باستناد نامه شماره 6508/91/121 13/4/91 ثبت اسناد و املاک آستارا مرکز شرکت بازرگانی پهن گستر الوار پارس سهامی خاص شماره ثبت 1638 از آستارا به بندرانزلی غازیان خیابان اطبا ابتدای کوچه مرادی ساختمان فجر کدپستی 88361 43156 انتقال یافت و در این اداره شماره ثبت 3569 بثبت رسیده است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی