اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 19705

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/02/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/02/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/08/10:

1,100,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/02/30:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 10/8/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : محل موسسه به تهران_ ستارخان_ بعد از سه راه تهران ویلا_ شماره 359 _ واحد 6 _ ط 3 منتقل گردید. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. حسن تشکری فرزند یوسفعلی به ش.ش 1864 صادره از گناباد با پرداخت مبلغ 100000 ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1100000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . تعداد اعضای هییت مدیره به 4 نفر افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود بشرح ذیل تعیین گردیدند : ابوالفضل ایروانی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره _ مهدی حبیبی _ فاطمه حبیبی_ حسن تشکری. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/02/31:

موسسه فوق در تاریخ 30/02/1385 تحت شماره 19705 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه تقاضانامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: مشاوره، مطالعه، خدمات پژوهشی و تحلیل در زمینه آینده پژوهی به منظور رشد علوم انسانی و صنعت و مدیریت، هم اندیشی با خبرگان، مطالعات ترازیابی و ارایه راه حل پیرامون موضوع های فوق ارایه طرح و ایده در زمینه تولید نرم افزار مشاوره مدیریت و خدمات مشاوره ی کار آفرینی در حوزه های مدیریت برگزاری انواع سمینارها و همایشها و روانشناسی صنعتی. 2 مرکز اصلی موسسه: استان تهران شهرستان تهران میدان بریانک کوچه علی آقایی مجتمع فدک طبقه 3 واحد 5/3 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال. 4 مدیران موسسه: مهدی حبیبی به سمت عضو هییت مدیره، فاطمه حبیبی به سمت عضو هییت مدیره، ابوالفضل ایروانی به سمت رییس هییت مدیره، ابوالفضل ایروانی به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی