اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 85

شناسه ملی: 10760021841

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/28:

به موجب نامه شماره 17124/184/12 مورخ 18/10/1398 اداره تعاون روستایی شهرستان ساری میاندورود و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آدرس: استان مازندران شهرستان ساری ، بخش مرکزی ، دهستان کلیجان رستاق سفلی، آبادی سنگتراشان محله سنگتراشان معبر ماقبل آخر میدان محل ، معبر آخر خیابان امام رضا پلاک 0 طبقه همکف.کدپستی ( 481916XXXX ) مورد تایید میباشد ش 981028XXXX44878 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/24:

به موجب نامه شماره 7614/184/12 مورخ 20/09/1398 اداره تعاون روستایی شهرستان ساری ومیاندرود و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سیدعبدالرسول ابراهیمی به کد ملی 209324XXXX به سمت رییس هییت مدیره و روح الله فلاح پایین کولایی با کد ملی 209127XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و اسد روحی ارزفونی با کد ملی 209117XXXX به سمت منشی هییت مدیره و محمود علی زاده سنگ تراشانی با کد ملی 209135XXXX به سمت عضو هییت مدیره و علی اکبر یوسفی سنگتراشانی با کد ملی 209320XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب گردیده اند.حمید پدپور به کد ملی 208010XXXX به سمت مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی استقلال دوره مدت 3 سال معرفی نمودند ا توجه به موارد فوق و با استناد از ماده 49 اساسنامه شرکت تعاونی روستایی کلیه چکها و قراردادها و اسناد و اوراق که ایجاد تعهدی برای شرکت بنماید یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هییت مدیره با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود ولی اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیر عامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هییت مدیره که با امضای رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت و طبق تبصره ذیل ماده 43 اساسنامه در غیاب رییس هییت مدیره وظایف او بعهده نایب رییس میباشد. ش 981024XXXX14187 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/10/1397 برابر تاییدیه شماره 7614/184/12 مورخ 20/09/1398 اداره تعاون روستایی ساری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 17/10/1400 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدعبدالرسول ابراهیمی با کد ملی 209324XXXX آقای روح الله فلاح پایین کولایی با کد ملی 209127XXXX آقای اسد روحی ارزفونی با کد ملی 209117XXXX آقای محمود علی زاده سنگ تراشانی با کد ملی 209135XXXX آقای علی اکبر یوسفی سنگتراشانی با کد ملی 209320XXXX 2 آقای سیدصمد محمدی با کد ملی 209134XXXX و 2 آقای سیدعبداله واردی با کد ملی 209145XXXX به سمت بازرسین اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 980926XXXX16941 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی