اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/10/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/10/11

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/10/22:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فنی تاسیس اتی سهیل آسایش روشن تحتشماره 493 به تاریخ 11/10/87 در این اداره به ثبت رسیده از حیث امضا ذیل دفاتر تکمیل شده جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: 1 نام شرکت: شرکت فنی تاسیس اتی سهیل آسایش روشن. 2 نوع شرکت: سهامی خاص 3 موضوع شرکت: نگهداری و پشتیبانی مراکز کم ظرفیت و ICT روستایی و کارخانجات صنعتی و غیره طراحی و راه اندازی تابلوهای برق صنعتی فشارقوی ضعیف کابل کشی مراکز صنعتی و تجاری و غیره... خرید و فروش کلیه اجناس مربوط به موضوعات فوق شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات ارگانهای خصوصی دولتی و اخذ وام و اعتبار از بانکها و تامین نیروی انسانی در کل هرگونه فعالیتی که موضوعات شرکت مرتبط باشد. 4 مرکز اصلی و نشانی کامل شرکت: ازنا انتهای خیابان نواب خیابان شهید قدرت الله نوری. 5 اسامی شرکا یا موسسین و شناسنامه و محل اقامت آنها: 1 مهدی روشن فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 226 صادره ازنا ساکن ازنا انتهای خ نواب 2 شکوفه روشن علی آبادی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 2320 صادره الیگودرز ساکن ازنا انتهای خ نواب 3 مریم کشاورز فرزند اسدالله به شماره شناسنامه 176 صادره خرمشهر ساکن ازنا خ طالقانی 6 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 7 سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال است که 35 % آن نقداً برابر گواهی شماره 1950 6/10/87 به حساب جاری 010534XXXX002 نزد بانک ملی شعبه ازنا واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 8 میزان سهام شرکا: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال، منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی در نتیجه مهدی روشن 98 سهم، خانم شکوفه روشن علی آبادی و مریم کشاورز هرکدام یک سهم از کل سهام شرکت را دارا می باشند. 9 مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: مهدی روشن به عنوان مدیر عامل و رییس هییت مدیره شکوفه روشن علی آبادی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و غیره با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. 10 بازرسان شرکت: خانم مریم کشاورز به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ازنا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی