اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 281970

شناسه ملی: 10103150113

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 1659934164

آدرس: تصفیه به نشانی تهران تهرانپارس شهرک حکیمیه بلوار بهار خیابان فروردین شکوفه 1 پلاک 54 واحد 3

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/11/16:

3,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/2/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید آقای علی اکبر غفاری طاری با ک.م 006869XXXX به عنوان مدیر تصفیه تعیین شدند و محل تصفیه به نشانی تهران ـ تهرانپارس ـ شهرک حکیمیه ـ بلوار بهارـ خیابان فروردین ـ شکوفه 1 ـ پلاک 54 ـ واحد 3 کدپستی 165993XXXX می باشد. پ 1837876 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 27/12/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی خ شهید جواد کارگر پ 10 واحد 5 کدپستی 156378XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 18/2/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/11/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسیولیت محدود تبدیل گردید. 1 ـ 1 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده بتصویب رسید. 2 ـ 1 ـ سرمایه شرکت مبلغ 000/500/10 ریال، آقای مهدی قربان به میزان سهم الشرکه 000/500/3 ریال، آقای محمود گودزی به میزان سهم الشرکه 000/500/3 ریال. 3 ـ 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اکبر غفاری طاری به سمت رییس هییت مدیره، آقای مهدی قربان به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمود گودزی به به سمت عضو هییت مدیره، آقای محمود گودزی به سمت مدیرعامل، 4 ـ 1 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 25/12/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/11/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 25/12/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/9/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم طاهره سرادقی به عنوان بازرس اصلی، خانم سمیه فضلی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 16/9/91 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اکبر غفاری طاری و آقای مهدی قربان و آقای محمود گودرزی تا تاریخ 16/9/91 . در تاریخ 21/10/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی