اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 711

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/09/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/09/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/09/02:

4,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی پویا صنعت فومن در تاریخ 2/9/87 تحت شماره 711 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکت نامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: تولید انواع فرآورده های بتونی اعم از تیرچه زیکزاک سیمانی، بلوک سقفی، بلوک دیواری، انواع لوله های سیمانی و بتونی و سایر فرآورده های بتونی و ساختمانی. 2 - تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/200/4 ریال است که به 21 سهم 000/200 ریالی منقسم گردیده مبلغ 000/400/1 ریال آن نقداً توسط اعضا پرداخت گردیده مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 4 - مرکز اصلی شرکت: شهرستان فومن، روستای ماکلوان 5 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان ایوب حسینعلی نژاد ماکلوانی، حسن حسینعلی نژاد ماکلوانی و خانم بنی جعفر پور گسکره ای به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و خانم تاج حسینعلی نژاد ماکلوانی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند که آقای ایوب حسینعلی نژاد ماکلوانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل (به مدت 2 سال) و آقای حسن حسینعلی نژاد ماکلوانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم بنی جعفرپور گسکره ای به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای آقای ایوب حسینعلی نژاد ماکلوانی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) و آقای حسن حسینعلی نژاد ماکلوانی (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت غیاب آقای حسن حسینعلی نژاد (نایب رییس هییت مدیره) خانم بنی جعفرپور گسکره ای (منشی هییت مدیره) حق امضا خواهند داشت کلیه نامه ها و اوراق عادی با امضای آقای ایوب حسینعلی نژاد ماکلوانی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - بازرسان شرکت: خانم ها متین حسینعلی نژاد ماکلوانی و خانم انیس جعفر پور گسکره ای به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 7 - محل شعب شرکت: ندارد. رییس ثبت اسناد شهرستان فومن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی