اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 380

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/06/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/06/19

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی فوق درتاریخ 19/6/85 تحت شماره 380 دراین اداره به ثبت رسیده ودرتاریخ 22/6/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده وخلاصه شرکت نامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود . 1 - موضوع شرکت : پرورش زنبور عسل 2 - مرکز اصلی شرکت : شهرستان آزادشهر ، خیابان شهید بهشتی ، کوچه استقلال سمت چپ ، فرعی ششم درب دوم 3 - مدت شرکت :ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - سرمایه شرکت : مبلغ دومیلیون و یکصد هزارریال منقسم به 21 سهم یکصد هزار ریالی بانام که مبلغ 000/700 ریال آن طی گواهی فرم شماره 8 مورخه 18/4/85 صندوق تعاون آزادشهر پرداخت وبقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد . 5 - مدیران شرکت واشخاصی که حق امضا دارند : آقای شعبانعلی مسعودی میانرستاق بسمت رییس هییت مدیره و خانم راضیه منصوری رضی بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فریبا مسعودی بسمت منشی وخانم خدیجه مسعودی میانرستاق بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال وخانم فریبا مسعودی بسمت مدیرعامل تعاونی برای مدت دوسال انتخاب شدند. مقررگردید کلیه قراردادهاواسناد رسمی وتعهد آور بانکی ازقبیل چک ، سفته وبرات واوراق بهادار با امضای آقای شعبانعلی مسعودی میانرستاق رییس هییت مدیره و درغیاب وی خانم راضیه منصوری نایب رییس باتفاق خانم فریبا مسعودی مدیرعامل همراه بامهر تعاونی معتبر می باشد وسایر اسناد عادی ونامه ها باامضای خانم فریبا مسعودی مدیرعامل همراه بامهر تعاونی معتبر می باشد 6 - بازرسان شرکت : خانم طاهره مسعودی میانرستاق بسمت بازرس اصلی وآقای رحمت رجبلوسید کلاته بسمت بازرس علی البدل هییت مدیره برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 7 - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های تعاونی تعیین گردید. رییس ثبت اسناد واملاک آزاد شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی