اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 8227

شناسه ملی: 10100357038

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 1185714657

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد مرکز شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میدان شوش خیابان شهید نیاکان عظیمی خیابان فداییان اسلام پلاک 1343 ساختمان بنگاه فردوس طبقه همکف واحد 25

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا عامری کزنونی با کد ملی 005620XXXX به سمت مدیرعامل و آقای مجید عامری کزنونی با کد ملی 118910XXXX به سمت رییس هییت مدیره و حمیدرضا عامری کزنونی با کد ملی 003335XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بها دار با امضا آقای علیرضا عامری کزنونی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 961110XXXX05959 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز شرکت به: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میدان شوش ـ خیابان شهید نیاکان عظیمی ـ خیابان فداییان اسلام ـ پلاک 1343 ـ ساختمان بنگاه فردوس ـ طبقه همکف ـ واحد 25 کد پستی 118571XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اسسنامه اصلاح گردید. پ 961110XXXX71518 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی