اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4656

شناسه ملی: 14003845500

تاریخ ثبت: 1392/09/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: دزفول شهرک صنعتی شماره یک مجتمع صنعتی گاراژ شماره سه

تاریخ تاسیس: 1392/09/19

کد پستی: 6461835136

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/09/19:

10,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صورتهای مالی سال 1394 تصویب گردید. مهدی ایسوندی به شماره ملی 200289XXXX و غلامرضا رضایی سردارآبادی به شماره ملی 200217XXXX و سیدکریم غفاری به شماره ملی 200055XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و هادی ایسوندی به شماره ملی 200349XXXX و مینا ایسوندی به شماره ملی 200117XXXX به عنوان اعضای علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. آسیه ایسوند به شماره ملی 199000XXXX به عنوان بازرس اصلی و زهرا اسیوندی به شماره ملی 199032XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 950811XXXX74442 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مهدی ایسوندی به شماره ملی 200289XXXX نایب رییس هییت مدیره و غلامرضا رضایی سردارآبادی به شماره ملی 200217XXXX منشی هییت مدیره و سیدکریم غفاری به شماره ملی 200055XXXX رییس هییت مدیره مهدی ایسوندی به شماره ملی 200289XXXX مدیرعامل برای مدت دوسال تعیین گردید.کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل:چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره ودر غیاب رییس با امضای منشی هییت مدیره ومهرشرکت دارای اعتباراست واسنادعادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950811XXXX57650 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اساسنامه جدید مشتمل بر 52 ماده و 36 تبصره تصویب گردید. ش 950811XXXX31850 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/14:

شرکت مرقوم در تاریخ 19/09/1392 شماره ثبت 4656 و ب شناسه ملی 140038XXXX0 ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده است که خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: تامین و اداره واحد تولیدی در زمینه تولید ادوات کشاورزی و صنعتی و سایر مشروحات مندرج در ماده سه اساسنامه و فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: دزفول ـ شهرک صنعتی شماره یک مجتمع صنعتی گاراژ شماره سه کدپستی 646183XXXX 3 ـ سرمایه شرکت: بمبلغ 10500000 ریال بطور نقد و منقسم به 21 سهم 500000 ریالی با نام که مبلغ 3500000 ریال پرداخت و مابقی در تعهد اعضا می باشد. 4 ـ هییت مدیره و مدیر عامل : مهدی ایسوندی با کد ملی 200289XXXX به سمت رییس هییت مدیره و هادی ایسوندی با کد ملی 200349XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آسیه ایسوند با کد ملی 199000XXXX به سمت منشی هییت مدیره و مینا ایسوندی با کد ملی 200117XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال تعیین و سپس مهدی ایسوندی همچنین به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال تعیین شدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و در غیاب نایب رییس با امضا منشی هییت مدیره و مهر شرکت و اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 6 ـ بازرسان شرکت: سمیه عیسی پره با کد ملی 199011XXXX به عنوان بازرس اصلی و احمد هیویدی با کد ملی 200334XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 14/10/92 تکمیل شد. ش 301040XXXX780136XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی