اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 24477

شناسه ملی: 10104014272

تاریخ ثبت: 1388/05/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/05/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/11:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 11/5/1388 تحت شماره 24477 و شناسه ملی 101040XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/5/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع موسسه: اخذ و اعطا نمایندگی از و به شرکتها موسسات و فعالیت در زمینه موضوع آنها شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی انجام خدمات اداری شامل تایپ و تکثیر انعقادقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات دولتی و خصوصی و هرگونه فعالیت مجاز مرتبط با موضوع موسسه. 2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران م آزادی شهرک شهید فکوری بلوک 10 ط 1 4 ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران موسسه: 1 ـ 5 ـ آقای مهدی نایبی سرای به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم رباب نایبی سرای به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم رباب نایبی سرای به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی