اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2839

شناسه ملی: 14003902412

تاریخ ثبت: 1392/11/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: استان استان آذربایجان شرقی ، شهرستان جلفا ، بخش مرکزی ، شهر جلفا ، محله م آزادتجاری ارس فاز 1 ، خیابان B 4 ، خیابان A 5 ، پلاک 0 ، ق 34 ، طبقه همکف

کد پستی: 5441761685

تاریخ تاسیس: 1392/11/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/01/27:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/01/19:

12,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/05/1398 شرکت مزبورکه درتاریخ 01/07/1398 تحت شماره 2487 ث 98 به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی استان استان آذربایجان شرقی، شهرستان جلفا، بخش مرکزی، شهر جلفا، محله م آزادتجاری ارس فاز 1 ، خیابان B 4 ، خیابان A 5 ، پلاک 0 ، ق 34 ، طبقه همکف کدپستی 544176XXXX تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980701XXXX21508 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/01/1398 شرکت مزبور که در تاریخ 04/02/1398 تحت شماره 324 ث 98 به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. عاصف عبداله اف با دریافت 2 ، 000 ، 000 ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. سرمایه شرکت از مبلغ 12 . 000 . 000 ریال به مبلغ 10 . 000 . 000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. رییس اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد ارس ش 980204XXXX54889 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 19/01/1398 شرکت مزبور که در تاریخ 25/01/1398 تحت شماره 171 ث 98 و 172 ث 98 و 173 ث 98 به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. آیدین ابراهیمی فرزند محمد به شماره ملی 157028XXXX صادره از مرند متولد تبریز با پرداخت مبلغ 100 . 000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. مجید باقراف با پرداخت مبلغ 1 . 900 . 000 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 9 . 900 . 000 ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ 10 . 000 . 000 ریال به مبلغ 12 . 000 . 000 ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ایلشن علی اف به کد ملی فراگیر 94310000 به سمت مدیرعامل و خارج از اعضا ـ مجید باقر اف به کد ملی فراگیر 94312873 به سمت رییس هییت مدیره ـ آیدین ابراهیمی به شماره ملی 157028XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار بانکی و قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 980125XXXX08807 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/12/1396 شرکت مزبورکه درتاریخ 23/03/1397 تحت شماره 865 ث 97 به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به منطقه آزاد ارس ـ فاز یک ـ خیابان A 5 - قطعه 34 کدپستی 544176XXXX تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970404XXXX43235 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/01/1394 شرکت مزبور که در تاریخ 26/1/1394 تحت شماره 271 ث 94 به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. ایلشن علی اف به سمت مدیرعامل خارج از اعضا ـ مجید باقر اف به سمت رییس هییت مدیره ـ عاصف عبداله اف به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار بانکی و قراردادها و عقود و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940126XXXX40618 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/28:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ 28/11/1392 شماره ثبت 2839 شناسه ملی 140039XXXX2 در دفتر ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس بثبت رسیده است و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی به غیر از خودروهای سبک و سنگین، تولید نایلون و محصولات پلاستیکی، پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس. 2 مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس، فاز 1 ، قطعه 34/3 تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. 4 میزان سرمایه شرکت: 000/000/10 (ده میلیون) ریال تماما نقدی. 5 اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان: 1 مجید باقر اف دارنده مبلغ هشت میلیون ریال معادل هشتاد درصد سهم الشرکه 2 عاصف عبداله اف دارنده مبلغ دو میلیون ریال معادل بیست درصد سهم الشرکه. 6 مدیران شرکت: عاصف عبداله اف به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، مجید باقر اف به سمت رییس هییت مدیره بمدت نامحدود انتخاب شدند. 7 دارندگان حق امضا مجاز: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره هر کدام بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 حدود اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 9 انحلال شرکت: مطابق ماده 114 قانون تجارت و اساسنامه شرکت خواهد بود. 10 اساسنامه شرکت در 27 ماده و بدون تبصره بتصویب رسید. 11 روزنامه ارک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 201610XXXX119722XXXX سرپرست ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی