اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 185

شناسه ملی: 10860350139

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/16:

پیرو آگهی تغییرات 18442 مورخه 19/12/1358 ثبت اسناد شهرستان مراغه، پرونده شرکت ساختمانی هجاور ایران شماره ثبت 185 و شناسه ملی 108603XXXX9 از ثبت مذکور انتزاع و به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ملکان شماره ثبت 738 به آدرس ملکان خیابان معلم کوی شهید بهادری طبقه فوقانی پاساژ اسلامی فرد با کدپستی 13143 55616 انتقال یافته است مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می شود ش 001470XXXX111282XXXX رییس ثبت ملکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی