اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 8

شناسه ملی: 10320001246

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 7531143995

آدرس: جدید استان بوشهر شهرستان گناوه بخش مرکزی دهستان حیات داود روستا مال قاید مال قاید بلوار علی بن ابی طالب کوچه دوم پلاک 12 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/11/1398 و نامه شماره 205/6/111/184/117 اداره تعاون روستایی گناوه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) اعضا هییت مدیره به قرار ذیل: سعید مرادی علی 353968XXXX حسین بیانی 353927XXXX حجت اله رنجبر 353006XXXX غلامرضا مرادی 353978XXXX اله کرم علی پور 353931XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره وحسن رنجبر 585930XXXX بهرام بهمنی 353979XXXX به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. ب) محمد مرادی 353970XXXX به سمت بازرس اصلی و حبیب عباسی 353928XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج) تراز مالی مربوط به سال مالی 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ش 990124XXXX00320 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت به آدرس جدید: استان بوشهر ـ شهرستان گناوه ـ بخش مرکزی ـ دهستان حیات داود ـ روستا مال قاید ـ مال قاید ـ بلوار علی بن ابی طالب ـ کوچه دوم ـ پلاک 12 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 753114XXXX تغییر یافت و ماده شش اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 961202XXXX21462 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/9/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اله کرم علیپور به شماره ملی 353931XXXX و سعید مرادی به شماره ملی 353968XXXX وبهرام بهمنی به شماره ملی 353979XXXX و غلامرضا مرادی به شماره ملی 353978XXXX واحمد قاید نظامی به شماره ملی 353969XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره وحسن بهرسی به شماره ملی 353923XXXX ومحمد خرم آبادی به شماره ملی 353977XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ محمد مرادی به شماره ملی 353970XXXX به سمت بازرس اصلی وغلامرضا بهمنی نژاد به شماره ملی 353947XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی 1394 به تصویب رسید. ش 951019XXXX69795 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/9/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای غلامرضا مرادی به شماره ملی 353978XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای اله کرم علیپور به شماره ملی 353931XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد قاید نظامی به شماره ملی 353969XXXX بسمت منشی هییت مدیره تعیین گردیدند. ـ آقای حبیب مرادی به شماره ملی 353974XXXX بسمت مدیرعامل شرکت تعیین گردید ـ کلیه چکها و قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهدی برای شرکت می نمایند و تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هییت مدیره بمنظور اداره امور جاری شرکت ترتیب داده باشد پس از تصویب هییت مدیره با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت ولی اوراق عادی شرکت فقط با امضا مدیرعامل مگر مراسلات هییت مدیره که با امضا رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت. ش 951019XXXX04979 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی