اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 451959

شناسه ملی: 14003957895

تاریخ ثبت: 1392/12/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/12/26

آدرس: هران ، خیابان پانزده خرداد غربی کوچه شهید اکبر نژاد کوچه شهید مغفوری

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/12/26:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/19:

شرکت سهامی خاص کوشا پژوهان زرین در تاریخ 26/12/92 شماره ثبت 451959 شناسه ملی 140039XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و ساخت و تولید دستگاه جوش هیدروژنی (الکترو هیدروژن)، واردات و صادرات قطعات و لوازم مورد نیاز و صادرات فعالیت، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی، اخذ وام از بانکها و موسسات داخلی و خارجی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هران، خیابان پانزده خرداد غربی کوچه شهید اکبر نژاد کوچه شهید مغفوری پلاک 49 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1128/92/252 مورخ 10/12/92 نزد بانک پاسارگاد شعبه بازار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: بهاره کمالی هنر به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل شماره ملی 045119XXXX و ایرج شهبازی حسین آبادی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 049048XXXX و آرش رجایی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 045347XXXX بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رییس هییت مدیره (در غیاب ایشان نایب رییس) و مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یداله علمی به شماره ملی 269102XXXX به عنوان بازرس اصلی آقای حیدر علی شادمند حیدر طهرانی به شماره ملی 223968XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 1800802 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی