اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 772

شناسه ملی: 10980123996

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/03:

و برابر نامه وارده به شماره 1860 ـ 2/2/93 و به انضمام صورتجلسات و پیوستی تغییرات ذیل حاصل آمد: 1 ـ نقل و انتقال سهم الشرکه: آقای میکاییل باقری پانصد هزار ریال سهم الشرکه خود را به آقای آرش محمدی فرزند محمد به شماره ملی 379004XXXX به آدرس قروه ـ خ جمهوری کدپستی 18178/66616 واگذار و از شرکت خارج شد و آقای محسن باقری پانصد هزار ٍریال سهم الشرکه خود را به آقای مهرداد باقری فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 3493 به آدرس قروه خ 17 شهریور ـ کوچه شیرین بیان کدپستی 84947/66618 واگذار و از شرکت خارج شدند و نامبردگان هیچگونه حق و سمتی در شرکت فوق ندارند. 2 ـ اعضای هییت مدیره و دارندگان حق امضا: آقای آرش محمدی بلبان آباد فرزند محمد به شماره ملی 379004XXXX بسمت رییس هییت مدیره مهرداد باقری فرزند اسماعیل به شماره ملی 380176XXXX بسمت مدیرعامل و هر دو نفر به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شده اند و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 1816693 ثبت اسناد و املاک قروه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی