اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11610

شناسه ملی: 14004358154

تاریخ ثبت: 1393/06/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/06/09

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/24:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 12/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 . آقای علیرضا محمد زاده با کد ملی 275218XXXX ، آقای رامین محمد زاده با کد ملی 138223XXXX و خانم گوهر جوانی با کد ملی 275457XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . به استناد صورتجلسه هییت مدیره مذکور: آقای علیرضا محمد زاده با کد ملی 275218XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای رامین محمد زاده با کد ملی 138223XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم گوهر جوانی با کد ملی 275457XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، بروات، عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره (آقای علیرضا محمد زاده) به تنهایی و مهر شرکت و یا مدیر عامل (آقای رامین محمد زاده) و نایب رییس هییت مدیره (خانم گوهر جوانی) متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 .خانم سپیده حاج نصرالله به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید ندیمی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 5 .روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 990211XXXX06415 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/5/1398 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/29 ریال منقسم به 29000 سهم 000/000/1 ریالی به مبلغ 000/000/600/4 ریال منقسم به 4600 سهم 000/000/1 ریالی کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 980530XXXX67259 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398 . 05 . 19 ، سرمایه شرکت از مبلغ 1 . 000 . 000 . 000 ریال به 29 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 29 . 000 سهم 1 . 000 . 000 ریالی از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید . ش 980527XXXX33690 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398 . 05 . 08 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 .خانم سپیده حاجی نصراله با کد ملی 045334XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید ندیمی وندکشکی با کد ملی 274042XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 .روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 980520XXXX09838 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398 . 05 . 14 ، مبلغ 50 % سرمایه تعهدی شرکت بموجب گواهی بانکی شماره 078 - 44214 مورخ 1398 . 05 . 14 بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش از سوی سهامداران به حساب شرکت واریز گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید «سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 1000 سهم 000/000/1 ریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است» ش 980520XXXX42633 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1397 . 11 . 06 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید . 1 .آقای علیرضا محمد زاده با کد ملی 275218XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای رامین محمد زاده با کد ملی 138223XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم گوهر جوانی با کد ملی 275457XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. 2 .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک، بروات، عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره ( آقای علیرضا محمد زاده ) به تنهایی و مهر شرکت و مدیرعامل ( آقای رامین محمد زاده ) و نایب رییس هییت مدیره ( خانم گوهر جوانی ) متفقاً و مهر شرکت و کلیه مکاتبات ادرای با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971127XXXX09871 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 97 . 02 . 01 ، مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش ـ شهرک صنعتی شماره یک ـ خیابان صنعت 5 ـ پلاک k 8 ـ کدپستی 794167645 انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 970217XXXX21946 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/04:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1396 . 10 . 25 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 . آقای میربشیر عباس نژاد با کد ملی 275361XXXX (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل، آقای علیرضا محمد زاده با کد ملی 275218XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای رامین محمد زاده با کد ملی 138223XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم گوهر جوانی با کد ملی 275457XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی و یا مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره مشترکاً و مهر شرکت و کلیه مکاتبات ادرای با سازمانها و ارگانها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 . خانم سپیده حاجی نصراله با کد ملی 045334XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید ندیمی وندکشکی با کد ملی 274042XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 . روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 961107XXXX68821 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/20:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1395 . 11 . 07 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 . آقای میربشیر عباس نژاد با کد ملی 275361XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، خانم معصومه خیراله زاده با کد ملی 275050XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای مهدی خیراله زاده با کد ملی 275370XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 . خانم سپیده حاجی نصراله با کد ملی 045334XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید ندیمی وندکشکی با کد ملی 274042XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 . روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 5 . اصلاح ماده 31 اساسنامه: تعداد اعضا هییت مدیره 3 نفر خواهند بود که در مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 960127XXXX07894 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/20:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1395 . 11 . 17 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای میربشیر عباس نژاد با کد ملی 275361XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، خانم معصومه خیراله زاده با کد ملی 275050XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای مهدی خیراله زاده با کد ملی 275370XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت و سایر اوراق اداری با امضای مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 . خانم سپیده حاجی نصراله با کد ملی 045334XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید ندیمی وندکشکی با کد ملی 274042XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 . روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 951123XXXX39478 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/19:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/7/1395 و هییت مدیره مورخ 7/7/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای میربشیر عباس نژاد با کد ملی 275361XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای علیرضا محمدزاده با کد ملی 275218XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای رامین محمدزاده با کد ملی 138223XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانمها گوهر جوانی با کد ملی 275457XXXX و معصومه خیراله زاده با کد ملی 275050XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت و سایر اوراق اداری با امضای مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 . خانم سپیده حاجی نصراله با کد ملی 045334XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید ندیمی وندکشکی با کد ملی 274042XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 . روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 950722XXXX28583 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/10:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 09/06/1393 تحت شماره 11610 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: کسب و کار و سرمایه گذاری و انجام کلیه فعالیت های بازرگانی مجاز شامل واردات و صادرات، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از تمام گمرکات کشور، واردات و صادرات مواد اولیه و ساخته شده و تولید و بسته بندی و پخش کلیه محصولات مرتبط با صنایع آرایشی و بهداشتی و دارویی و غذایی و کشاورزی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز داخل و خارج از کشور، تامین نیروی مورد نیاز، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در تاسیس دیگر شرکت ها با سرمایه گذاری و مشارکت در دیگر شرکت های موجود و ارایه خدمات به شرکت های مزبور، ایجاد غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ارایه کلیه خدمات مهندسی و دانش فنی اعم از طراحی، اجرا، طرح و نظارت و محاسبه در رشته های ابنیه و سیویل و تاسیسات به شرکت ها و موسسات داخل و خارج از کشور، انجام کلیه فعالیت های مجاز در تحقق اهداف و پیشرفت شرکت (کلیه موارد پس از اخذ مجوزهای لازم.) 2 ـ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش ـ شهرک صنعتی ـ فاز یک ـ خیابان صنعت ـ قطعه MA 18 . 3 ـ میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 1000 سهم با نام 000/000/1 ریالی که 50 % آن به موجب گواهی شماره 358/888/1328 مورخ 08/06/1393 بانک توسعه صادرات ایران شعبه کیش به حساب شرکت واریز گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 4 ـ مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 ـ مدیران شرکت: آقای میربشیر عباس نژاد به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای علیرضا محمدزاده به سمت رییس هییت مدیره، آقای رامین محمدزاده به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای رامین محمدزاده به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم ها گوهر جوانی و معصومه خیراله زاده به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و به اتفاق رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه 8 ـ اولین بازرسان: خانم سپیده حاجی نصراله به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید ندیمی وندکشکی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 9 ـ روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 866620XXXX112009XXXX اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی