اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2302

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

آگهی تغییرات شرکت زیبا بهار جنوب بامسئولیتمحدود به شماره ثبت2302 طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/4/86 شرکت زیبا بهار جنوب بامسئولیتمحدود که در تاریخ 31/4/86 واصل گدید تغییری در شرکت فوق اتخاذ گردید: آقای اسماعیل رضایی به سمت مدیرعامل و خانم زینب رضایی به سمت رئیس هیئتمدیره و فاطمه رضایی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضاء اسماعیل رضایی (مدیرعامل) و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ثبت دو گنبدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی