اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 39

شناسه ملی: 14008253782

تاریخ ثبت: 1398/01/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

کد پستی: 4381714871

آدرس: استان گیلان ، شهرستان ماسال ، بخش مرکزی ، شهر ماسال ، انقلاب ، کوچه رضوی ، خیابان شهید بیژن روشن ، پلاک 0 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1398/01/19

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/04/1398 و برابر مجوز شماره 67593/31 مورخ 22/10/1398 سازمان صنعت معدن و تجارت تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1 آدرس جدید اتحادیه: استان گیلان، شهرستان ماسال، بخش مرکزی، شهر ماسال، انقلاب، کوچه (رضوی)، خیابان شهید بیژن روشن، پلاک 0 طبقه همکف کدپستی 438171XXXX قرار گرفت. ش 990116XXXX46229 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماسال

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/04/1398 و برابر تاییدیه شماره 67593/31 مورخ 22/10/1398 سازمان صنعت معدن وتجارت استان گیلان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره اتحادیه برای مدت چهار سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سیدعلی صفوی میر محله به شماره ملی 516979XXXX و سید جلیل موسوی به شماره ملی 516989XXXX و آقای مظاهر رمضانی به شماره ملی 516938XXXX و خانم صوفیا حاجتی شیخ نشین به شماره ملی 516996XXXX و آقای بهمن صادقی به شماره ملی 516963XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای جمشید قلی زاده خانه کناری به شماره ملی 267001XXXX و خانم زینب زحمتکش مناره بازاری به شماره ملی 267851XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره انتخاب شدند. 2 آقایان فرزاد جعفری معاف به شماره ملی 516992XXXX به عنوان بازرس اصلی و باقر وثوقی لنک به شماره ملی 262003XXXX بازرس علی البدل برای مدت چهارسال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار تفاهم را جهت درج آگهی های بعدی اتحادیه تعیین گردید. ش 990116XXXX00717 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماسال

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/04/1398 و برابر مجوز شماره 67593/31 مورخ 22/10/1398 سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدعلی صفوی میر محله دارای کد ملی 516979XXXX به سمت رییس اتحادیه و آقای سیدجلیل موسوی دارای کد ملی 516989XXXX به سمت نایب رییس اول اتحادیه و آقای مظاهر رمضانی دارای کد ملی 516938XXXX به سمت نایب رییس دوم اتحادیه و خانم صوفیا حاجتی شیخ نشین دارای کد ملی 516996XXXX به سمت خزانه دار اتحادیه و آقای بهمن صادقی دارای کد ملی 516963XXXX به سمت دبیر اتحادیه و آقای جمشید قلی زاده خانه کناری دارای کد ملی 267001XXXX به سمت عضو علی البدل اول اتحادیه وخانم زینب زحمتکش مناره بازاری دارای کد ملی 267851XXXX به سمت عضو علی البدل دوم اتحادیه انتخاب شدند. 2 اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته ها، اسناد تعهدآور مالی با امضای رییس اتحادیه و خزانه دار اتحادیه و در غیاب هر یک با امضای نایب رییس اول اتحادیه و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد. نامه های اداری و استخدامی و اسناد غیر مالی اتحادیه با امضای رییس اتحادیه و در غیاب وی با امضای نایب رییس اول اتحادیه و مهر اتحادیه انجام می گردد. ش 990116XXXX35733 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماسال

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/19:

تاسیس موسسه غیرتجاری اتحادیه صنف فروشندگان کیف و کفش و پوشاک فروشان شهرستان ماسال در تاریخ 19/01/1398 به شماره ثبت 39 به شناسه ملی 140082XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. به استناد مجوز شماره 72418/31 مورخ 14/12/1397 صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان موضوع: انجام وظایف در حدود قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود همچنین تلاش در راستای ارتقا کیفی خدمات رسانی اعضا به مردم و اطلاع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گیلان، شهرستان ماسال، بخش مرکزی، شهر ماسال، انقلاب، کوچه (رضوی)، خیابان شهید بیژن روشن، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 438171XXXX اولین مدیران: .آقای سیدعلی صفوی میرمحله دارای کد ملی 516979XXXX به سمت رییس اتحادیه. آقای بهمن صادقی دارای کد ملی 516963XXXX به سمت نایب رییس اول اتحادیه. آقای سیدجلیل موسوی دارای کد ملی 516989XXXX به سمت نایب رییس دوم اتحادیه. آقای حبیب الله جم پور دارای کد ملی 516971XXXX به سمت عضو علی البدل اول اتحادیه آقای احمد صابر دارای کد ملی 516973XXXX به سمت عضو علی البدل دوم اتحادیه. آقای مظاهر رمضانی دارای کد ملی 516938XXXX به سمت دبیر اتحادیه. آقای محمدصادق عابدی دارای کد ملی 516002XXXX به سمت خزانه دار اتحادیه. آقای سیدمحمد علوی شال دارای کد ملی 516935XXXX به سمت بازرس اصلی اتحادیه. آقای قاسم عازمی دارای کد ملی 516935XXXX به سمت بازرس علی البدل اتحادیه برای مدت چهار سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته ها، اسناد تعهدآور مالی با امضای رییس اتحادیه و خزانه دار اتحادیه و در غیاب هریک با امضای نایب رییس اول اتحادیه و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد. نامه های اداری و استخدامی و اسناد غیرمالی اتحادیه با امضای رییس اتحادیه و در غیاب وی با امضای نایب رییس اول اتحادیه و مهر اتحادیه انجام می گردد. ش 980119XXXX25457 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماسال

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی