اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/06/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/06/20

آدرس: شهرستان ساوه خیابان کارگر 9

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/06/20:

3,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب نامه شماره 4565 29/9/86 اداره تعاون شهرستان ساوه و اوراق ضمیمه آن شرکت فوق طی شماره 238221/5/87 در این اداره به ثبت رسید که خلاصه اساسنامه و شرکتنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: تهیه زمین و ساخت مسکن جهت اعضا 2 مرکز اصلی شرکت: شهرستان ساوه خیابان کارگر 9 پلاک 14/3 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت سه سال. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/200/3 ریال که تماماً پرداخت شده می باشد. 5 مدیران و اشخاصی که حق امضا دارند: غلامرضا صحرایی رییس هییت مدیره، احمد مرادی نایب رییس حسن حدادی منشی و عضو اصلی محمد مرادی عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند حسن حدادی به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و عقوداسلامی و غیره با امضا رییس هییت مدیره در غیاب ایشان نایب رییس به اتفاق مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 علی اسحاقی به سمت بازرس اصلی و علی کاوه به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. سرپرست ثبت اسناد ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی