اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 104

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد نامه شماره 88054 مورخ 17/12/88 شرکت و بانضمام صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/12/88 و صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 15/12/88 که با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ با رعایت ماده 147 ـ لایحه اصلاحی ق. تجارت آقای بابک علیرضایی بسمت بازرس اصلی و آقای محمود حبیبی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 ـ خانم نسرین السادات حبیبی بسمت رییس هییت مدیره و خانم صفیه حبیبی بسمت نایب رییس و آقای سید رامین حبیبی بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا منفرد سید رامین حبیبی همراه با مهر شرکت معتبر است. ثبت بخش مرکزی تهران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/07/11:

خلاصه سابقه شرکت نویسا صنعت تحت شماره 529 در اداره ثبت اسناد دماوند به ثبت رسید و اخیرا به ثبت رودهن ارسال و تحت شماره 104 در این اداره به ثبت رسیده است همچنین به استناد صورت جلسات مجمع عمومی و هییت مدیره مورخ 9/7/85 شرکت نویسا صنعت تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردیده است. 1 خانم نسرین سادات حبیبی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید رامین حبیبی به سمت نایب رییس و آقای سید ولی الله. حبیبی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد آقای سید ولی الله حبیبی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 2 آقای بابک علیرضایی به سمت بازرس اصلی و آقای مجید آرین منش به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک رودهن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی