اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 29455

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/10/86 شرکت مزبور که در تاریخ 7/12/86 واصل گردید. خانم روشنک گوران اوریمی بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود جدیریان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان جمشدی مبصر ـ شاهر خ سبک دست ـ علی کارآموز ـ و خانمها هاسمیک شهبازیان و موژان مبصر انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/10/86 آقایان علی کارآموز بسمت رییس هییت مدیره و جمشید مبصر بسمت نایب رییس هییت مدیره و بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/7/85 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت به شرح ذیل اصلاح و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام و عرضه خدمات فنی و اجرایی و مشاوره ای اعم از خدمات و مطالعات در مراحل شناسایی توجیه فنی و اقتصادی، طراحی و تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی و نظارت بر اجرا و خدمات مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری و مدیریت اجرا و مهندسی ارزش و بهینه سازی و خدمات مشاوره ای و ساخت به طور توام و مقاوم سازی هرگونه ابنیه و سازه و راه و تاسیس ات عمرانی و صنعتی و زیربنایی آب و فاضلاب و برق و غیره و اجرای آنها به صورت طرح و اجرا و انجام کارشناسی و بازرسی فنی و کمی و کیفی و تهیه و تدارک ماشین آلات و تجهیزات و قطعات کارخانجات و صنایع و نظارت و کنترل و مدیریت نصب آنها و قبول نمایندگی از موسسات خارجی و صادرات و واردات خدمات فنی و کالاهای مجاز و خرید سهام و سهم الشرکه شرکتهای موجود و یا شرکتهای در حال تاسیس و به طور کلی انجام کلیه فعالیتهای تجاری مجاز که به نحوی از آنجا با موضوع شرکت در ارتباط باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/03/10:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/2/83 شرکت مزبور که در تاریخ 2/3/83 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. آقای جواد سمیعی به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالقاسم کهریزی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: جمشید مبصر، سیدرضا دریابگی، علی کارآموز، محمدرضا رهبر، هاسمیک شهبازیان انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/2/83 آقایان جمشید مبصر به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و هاسمیک شهبازیان به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک سفته بروات و غیره با امضای مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 15922/32 مورخ 30/4/82 آقای سیدرضا دریابگی فرزند ابوطالب به ش.ش 5849 باپرداخت مبلغ 1700000 ریال در ردیف شرکا قرار گرفته است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی