اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 588

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/10/14:

براساس صورتجلسه هییت مدیره مورخه 9/10/1390 و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 10/10/1390 و طبق تاییدیه شماره 3957 مورخه 11/10/1390 اداره تعاون شهرستان مهریز تغییرات ذیل در آن شرکت حاصل که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میگردد. 1 با درخواست عضو آقایان منصور رهبریان، مهدی پیروزنیا و محمد آقامحسنی و خانم منیرالسادات مرتضوی مهریزی و سارا رهبریان و هما حمیدخواه موافقت گردید. 2 با درخواست استعفا آقایان محمدرضا زارع هرفته و محمد زارع هرفته و خانمها نرگس زارع هرفته، راضیه هرفته، عزیره زارع هرفته و نیک اندام جعفری موافقت گردیده و از این تاریخ به بعد دیگر هیچگونه حق و حقوقی در آن را ندارند. 3 با درخواست کاهش سهام آقای مصطفی دهقان نیری موافقت گردید. 4 آقایان منصور رهبریان و مهدی پیروزنیا و خانم منیراسادات مرتضوی مهریزی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و خانم سارا رهبریان به سمت عضو علی البدل هییت مدیره کلا برای مدت سه سال انتخاب شدند. 5 آقای مصطفی دهقان نیری به سمت بازرس اصلی و آقای محمد آقامحسنی به سمت بازرس علی البدل شرکت کلا برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 6 بر اساس صورتجلسه هییت مدیره مورخه 11/10/1390 آقای مهدی پیروزنیا به سمت رییس هییت مدیره، خانم منیرالسادات مرتضوی مهریزی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای منصور رهبریان به سمت منشی هییت مدیره و همچنین آقای منصور رهبریان به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که حق امضا کلیه قرارداداه و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره توام با امضا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و در غیاب وی با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود که لذا مراتب ذیل ثبت اولیه شرکت به ثبت رسیده است. ثبت اسناد و املاک مهریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی