اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 10515

شناسه ملی: 10840079979

تاریخ ثبت: 1388/01/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: استان یزد واحد یزد به نشانی جدید استان یزد شهر یزد بلوار شهید صدوقی کوچه خرمشاد پلاک 83

کد پستی: 8916637789

تاریخ تاسیس: 1388/01/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/01/24:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/9/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان یزد واحد یزد به نشانی جدید استان یزد شهر یزدـ بلوار شهید صدوقی کوچه خرمشاد پلاک 83 کدپستی 891663XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 15/10/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/8/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منوچهر عزیزی ملکی بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا بهجت بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی کریمی بسمت عضو هییت مدیره و آقای علی کریمی بسمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک منوچهر عزیزی ملکی و امیر کهن خاکی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 25/9/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/8/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 24/8/90 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منوچهر عزیزی ملکی و آقای علی کریمی و آقای محمدرضا بهجت تا تاریخ 24/8/90 . در تاریخ 25/9/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/07/27:

به موجب نامه شماره 1479129 مورخ 25/6/1388 و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/6/88 مرکز اصلی شرکت ساختمانی سهندسازان مثلث یزد سهامی خاص به شماره ثبت 10515 واحد ثبتی یزد به نشانی استان تهران تهران شهرزیبا خ شهر بیانی خ بهاران ک نسیم شرقی پ 36 واحد 3 انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 359269 به ثبت رسیده و در تاریخ 27/7/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/6/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نشانی شرکت از استان یزد واحد یزد به استان تهران به نشانی جدید استان تهران شهر تهران شهرزیبا خیابان بهاران نسیم شرقی پلاک 36 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 25/6/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/2/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ 21/2/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/02/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای اکبر اسدی کزج به عنوان بازرس اصلی، آقای حکمت الله اخلاصی کزج به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 24/01/1390 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا اسدی کزج و آقای منوچهر عزیزی ملکی و آقای محمدرضا بهجت و آقای روح الله پرویزرام میرزانق تا تاریخ 24/01/1390 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منوچهر عزیزی ملکی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا بهجت به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا اسدی کزج به سمت رییس هییت مدیره و آقای روح الله پرویزرام میرزانق به سمت عضو هییت مدیره و آقای روح الله پرویزرام میرزانق به سمت مدیرعامل. در تاریخ 21/02/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 24/1/1388 تحت شماره 10515 و شناسه ملی 108400XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/1/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار یزد امروز آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتها در زمینه طراحی، مشاوره، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های راه سازی، باند و مابقی طبق بند 2 اساسنامه و سایر فعالیتها منوط به اخذ مجوزهای لازم می باشد. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان یزدـ شهر یزد بلوار شهید صدوقی کوچه خرمشاد (کوچه بهداری سپاه) پلاک 83 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1/3228 مورخ 20/1/1388 نزد بانک صادرات شعبه بلوار صدوقی پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای رضا اسدی کزج به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای منوچهر عزیزی ملکی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای محمدرضا بهجت به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای رضا اسدی کزج به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا آقای رضا اسدی کزج به اتفاق منوچهر عزیزی ملکی مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا رضا اسدی کزج و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ آقای روح الله پرویزرام میرزانق به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 2 ـ آقای حکمت الله اخلاصی کزج به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی