اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 303193

شناسه ملی: 10103410970

تاریخ ثبت: 1386/06/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: شهر تهران خ ولیعصر برج سرو ساعی

تاریخ تاسیس: 1386/06/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/06/04:

30,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید نیکخواه منش به شماره ملی 004962XXXX به سمت بازرس اصلی و کمال مام رستمی به شماره ملی 639949XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کیامرز کیهان فر به کد ملی 275401XXXX به سمت مدیر عامل و رییس و عضو هییت مدیره و اردشیر یعقوبی اصل به کد ملی 275359XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره و مهرداد ناظرزاده به شماره ملی 045284XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 1778463 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/7/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کیامرز کیهان فر به شماره ملی 275401XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای اردشیر یعقوبی اصل به شماره ملی 275359XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهرداد ناظرزاده به شماره ملی 045284XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهرداد ناظرزاده به شماره ملی 045284XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل منفردا با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 29/8/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 25/7/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای سیاوش زهری به شماره ملی 229495XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای کمال مام رستمی به شماره ملی 639949XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 25/7/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کیامرز کیهان فر به شماره ملی 275401XXXX و آقای اردشیر یعقوبی اصل به شماره ملی 275359XXXX و آقای مهرداد ناظرزاده به شماره ملی 045284XXXX تا تاریخ 25/7/1392 . در تاریخ 29/8/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/10/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/8/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای سیاوش زهری به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید نیکخواه منش به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 30/8/90 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کیامرز کیهان فر آقای اردشیر یعقوبی اصل و آقای مهرداد ناظرزاده تا تاریخ 30/8/90 . در تاریخ 7/10/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/9/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کیامرز کیهان فر بسمت رییس هییت مدیره و آقای اردشیر یعقوبی اصل بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهرداد ناظرزاده بسمت عضو هییت مدیره و آقای مهرداد ناظرزاده بسمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل منفردا با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر اسناد و نامه های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 7/10/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/09/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/7/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ولیعصر برج سرو ساعی پ 1034 ط 2 تجاری شماره 1 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 14/9/1386 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 4/6/1386 تحت شماره 303193 دراین اداره به ثبت رسیده ودر تاریخ 4/6/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده وخلاصه اظهارنامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید صنعتی و نیمه صنعتی مصالح و لوازم مرتبط با صنعت ساختمان و تاسیسات و دکوراسیون داخلی، اعم از صنایع فلزی، چوبی، سفال و آبگینه و احداث شهرک های خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز خصوصا کالاهای مربوط به صنایع فوق الذکر، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصه ها و مزایده های بخش خصوصی و دولتی و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و هر نوع سرمایه گذاری در بخش های فوق.. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکزاصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهرستان تهران خ ولیعصر بالاتر از میدان ونک شهید والی نژاد پ 9 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/30 ریال منقسم به 3000 سهم 000/10 ریالی که تعداد 3000 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/30 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 179 ص 86/233 مورخ 23/5/1386 نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان ونک کد 233 پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای کیامرز کیهان فر به سمت رییس هییت مدیره، 2 ـ 5 ـ آقای رضا همتی راد به سمت نایب رییس هییت مدیره، 3 ـ 5 ـ آقای مهرداد ناظرزاده به سمت عضو هییت مدیره، 4 ـ 5 ـ آقای مهرداد ناظرزاده به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل منفردا با امضای رییس هییت مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد و نامه های عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ آقای سیاوش زهری به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 2 ـ آقای سعید نیکخواه منش به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی