اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2180

شناسه ملی: 10861273353

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/28:

طبق صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 10/07/1392 و تاییدیه اداره تعاون به شماره 2120 مورخ 25/09/1392 در شرکت مذکور تغییرات ذیل بعمل آمد: 1 ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 53 ماده و 26 تبصره مورد تصویب اعضا قرار گرفت. 2 ـ با درخواست عضو محمد صادق داودی و کبری داودی و حسین داودی موافقت گردید و کیومرث تیموری و هاشم تیموری و سیده اکرم موسوی از شرکت اخراج و تمامی سهام آنها واگذار گردید. 3 ـ طبق بند 1 و 3 ماده 13 قانون تعاونی مندرج در صورت جلسه فوق العاده مورخ 10/07/1392 هاشم تیموری دارنده 96 سهم بوده که تمام سهام وی به کبری داودی واگذار و از شرکت اخراج گردید. کیومرث تیموری دارنده 96 سهم که تمام سهام وی به محمد صادق داودی واگذار و از شرکت اخراج گردید، سیده اکرم موسوی دارنده 95 سهم که تمام سهام وی به حسین داودی واگذار و از شرکت اخراج گردید در نتیجه سهامداران عبارتند از محمد صادق داودی 96 سهم، یار محمد جان میران پور 96 سهم، کبری داودی 96 سهم، حسین داودی 95 سهم، شهناز داودی 96 سهم، عذرا داودی 95 سهم، آغانازار داودی 95 سهم می باشند. 4 ـ یارمحمد جان میران پور، محمد صادق داودی، کبری داودی، به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و حسین داودی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردید. 5 ـ کبری داودی به عنوان مدیر عامل و منشی شرکت برای مدت دو سال انتخاب شد، محمد صادق داودی به سمت رییس هییت مدیره و یار محمد جان میران پور به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد اوراق تعهد آور بانکی از جمله چک، سفته و برات و غیره با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل همراه با مهر تعاونی معتبر می باشد. 4 ـ عذرا داودی و آغانازار داودی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 767610XXXX110328XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی