اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 40819

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/07:

به عموم بستانکاران شرکت ورشکسته گروه قطعات فولادی ایران با شماره ثبت 40819 که حکم ورشکستگی آن به موجب دادنامه شماره 1095 مورخه 16/11/85 ازشعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادرگردیده و تاریخ توقف آن 14/7/1381 اعلام گردیده و مطالبات آنها در این اداره تصدیق گردیده است آگهی می دهد: جلسه بستانکاران جهت بررسی انعقاد قرارداد ارفاقی در ساعت 11 صبح روز دو شنبه مورخه 12/12/98 در اداره تصفیه امورورشکستگی تهران به نشانی خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضایی شهید بهشتی طبقه هفتم تشکیل می گردد. کلیه بستانکارانی که مطالبات آنها در این اداره تصدیق گردیده است می توانند در موعد و محل مذکور حضور بهم رسانند. پ 981114XXXX05810 اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/07:

به عموم بستانکاران شرکت ورشکسته گروه قطعات فولادی ایران با شماره ثبت 40819 که حکم ورشکستگی آن به موجب دادنامه شماره 1095 مورخه 16/11/85 ازشعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادرگردیده و تاریخ توقف آن 14/7/1381 اعلام گردیده و مطالبات آنها در این اداره تصدیق گردیده است آگهی می دهد: جلسه بستانکاران جهت بررسی انعقاد قرارداد ارفاقی در ساعت 11 صبح روز دو شنبه مورخه 12/12/98 در اداره تصفیه امورورشکستگی تهران به نشانی خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضایی شهید بهشتی طبقه هفتم تشکیل می گردد. کلیه بستانکارانی که مطالبات آنها در این اداره تصدیق گردیده است می توانند در موعد و محل مذکور حضور بهم رسانند. پ 981114XXXX05810 اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی