اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 220606

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ 18/2/83 شرکت مزبور که در تاریخ 23/2/83 واصل گردید: 1 ـ ماده 31 اساسنامه تعداد اعضا هییت مدیره به 7 نفر اصلاح گردید. 2 ـ آقای سعید حسنی بسمت بازرس اصلی و خانم نرگس مهرآور بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 ـ اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدتقی ملکا ـ محمدابراهیم قرقره چی ـ احمد دربانی ـ سیدمهـدی تهامـی ـ حسـین عقـیقی ـ رامیـن جلالی راد ـ منوچهر مهرورز. 5 ـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/3/82 آقایان سیدمهدی تهامی بسمت رییس هییت مدیره و رامین جلالی راد بسمت نایب رییس هییت مدیره و منوچهر مهرورز بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک و سفته و برات و غیره بامضا آقایان محمدتقی ملکا ـ حسین عقیقی همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضا حسین عقیقی همراه بامهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی