اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 428156

شناسه ملی: 10320798569

تاریخ ثبت: 1391/04/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 1969633754

تاریخ تاسیس: 1391/04/17

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران بلوار میرداماد غربی ، بین جردن و ولیعصر ، پلاک 299 ، طبقه چهارم غربی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/08/27:

10,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا رضایی با شماره ملی 005053XXXX بسمت رییس هییت مدیره وخانم یاسمن اعتمادی نیا به شماره ملی 008365XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل تعیین و انتخاب شدند. تعیین دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980716XXXX03890 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت های مالی منتهی به پایان سال مالی 1397 مورد تصویب قرارگرفت. آقای رضا رضایی با شماره ملی 005053XXXX ، خانم یاسمن اعتمادی نیا به شماره ملی 008365XXXX ، خانم مهدیه اعتمادی نیا به شماره ملی 002046XXXX برای مدت دوسال بسمت اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند: بازرس اصلی: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی با شناسه ملی 101006XXXX8 و بازرس علی البدل: خانم رقیه محمدنژاد دریاسری با کد ملی 007050XXXX روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 980716XXXX50500 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 980716XXXX79469 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی رفیعی نظری ک.م 007483XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم یاسمن اعتمادی نیا ک.م 008365XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل تعیین و انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بر طبق اساسنامه می باشد. تعیین دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. پ 970919XXXX96828 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان و صورت های مالی منتهی به پایان سال مالی 1396 مورد تصویب قرارگرفت.ا عضا هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: خانم یاسمن اعتمادی نیا، ک.م 008365XXXX و آقای محمدعلی رفیعی نظری ک.م 007483XXXX . موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی به شناسه ملی 101006XXXX8 به سمت بازرذس اصلی و خانم رقیه محمدنژاد دریاسری به شماره ملی 007050XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 970919XXXX82929 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال منقسم به 100000 سهم 100000 ریالی بانام عادی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت.در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید. پ 960914XXXX07532 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت های مالی منتهی به پایان سال مالی 1395 مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش دارای شناسه ملی 101006XXXX8 و خانم رقیه محمدنژاد دریاسری دارای ش.م 007050XXXX بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. پ 960418XXXX06430 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهناز دلگشاد به شماره ملی 008319XXXX و محمدعلی رفیعی نظری به شماره ملی 007483XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 940917XXXX82952 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهناز دلگشاد به شماره ملی 008319XXXX بسمت رییس هییت مدیره و محمدعلی رفیعی نظری به شماره ملی 007483XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. پ 940917XXXX68674 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 93 به تصویب رسید. رضوانه قاسم زاده به کد ملی 007458XXXX و محمدعلی رفیعی نظری به کد ملی 007483XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به شناسه ملی 101006XXXX8 به سمت بازرس اصلی و مرضیه اصلانی به کد ملی 008036XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 940806XXXX34941 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضوانه قاسم زاده به کد ملی 007458XXXX بسمت رییس هییت مدیره و محمدعلی رفیعی نظری به کد ملی 007483XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. پ 940806XXXX83450 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش شناسه ملی 101006XXXX8 و خانم مرضیه اصلانی به کد ملی 008036XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 92 بتصویب رسید. پ 930727XXXX87905 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی رفیعی نظری به کد ملی 007483XXXX بسمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و خانم رضوانه قاسم زاده به کد ملی 007458XXXX بسمت رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1816945 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 9/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی 101006XXXX8 و خانم مرضیه اصلانی به کد ملی 008036XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ 1682908 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/9/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه اصلانی به شماره ملی 008036XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 25/9/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 13/06/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 13/06/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم شیما پرن فر به شماره ملی 005922XXXX و خانم رضوانه قاسم زاده به شماره ملی 007458XXXX تا تاریخ 13/06/1393 2 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم شیما پرن فر به شماره ملی 005922XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم رضوانه قاسم زاده به شماره ملی 007458XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم رضوانه قاسم زاده به شماره ملی 007458XXXX به سمت مدیر عامل . 3 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 05/07/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/05/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 تعداد 10000 سهم از سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/100 ریالی که تعداد ده هزار سهم آن بی نام می باشد. در تاریخ 05/06/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 17/4/91 تحت شماره 428156 و شناسه ملی 103207XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/4/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: احداث نیروگاههای برق ـ ارایه خدمات مهندسی ـ تولید نیروی برق و ادوات و تجهیزات جانبی مربوطه. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام کلیه امور بازرگانی و ارایه کلیه خدمات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار میرداماد غربی، بین جردن و ولیعصر، پلاک 299 ، طبقه چهارم غربی ـ کدپستی 196963XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/100 ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 201911502 مورخ 12/4/91 نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم فاطمه حضرتی سهزابی به شماره ملی 003231XXXX بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم شیما پرن فر به شماره ملی 005922XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم شیما پرن فر به شماره ملی 005922XXXX بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم مرضیه اصلانی به شماره ملی 008036XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای کامران کیقبادی به شماره ملی 128804XXXX به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی