اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 124

شناسه ملی: 14003134212

تاریخ ثبت: 1391/09/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/09/26

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

نظر به ماده 8 آیین نامه ثبت موسسات غیر تجاری موسسه مهد کودک لاله های لهراسب فیروزآباد در تاریخ 26/9/91 شماره ثبت 124 و شناسه ملی 140031XXXX2 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 نام موسسه: مهد کودک لاله های لهراسب فیروزآباد 2 موضوع موسسه: آموزش و پرورش کودکان، از نظر آموزش شعر و سرود و آموزش مفاهیم دینی بازی و خلاقیت و پرورش هوش. 3 تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. 4 مرکز اصلی موسسه فیروزآباد روستای لهراسب مدرسه ابتدایی باقری لهراسب کدپستی 18188 74711 5 اسامی موسسین: خانمها مومنه بیژنی و ثریا بیژنی فرزند ان دادالله به شماره شناسنامه 461 و 244006XXXX 6 تاریخ تشکیل موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 7 مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضا دارند، خانم مومنه بیژنی به سمت مدیر موسسه و خانم ثریا بیژنی عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردید و حق امضا در کلیه موارد به عهده مدیر موسسه همراه با مهر شرکت می باشد. 8 سرمایه موسسه: مبلغ یک میلیون ریال نقد رییس اداره ثبت اسناد و املاک فیروزآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی